Động từ nhóm IV

Nhóm IV bao gồm tấy cả các động từ có tiếp vị ngữ - ова-, -ева-. Thí dụ: требовать, нарисовать, воевать.

1. Thời hiện tại và tương lai đơn giản:


Thời hiện tại và tương lai dơn giản của các động từ thuộc nhóm IV được cấu tạo theo cách sau: các tiếp vị ngữ -ова-, -ева- được thay thế bằng các tiếp vị ngữ -у-, -ю- đồng thời các tiếp vĩ tố -ю,-ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (ёте), -ют:

треб-овать воевать
треб-у-ю во-ю-ю
треб-у-ешь во-ю-ешь


Trọng âm có thể:
a. Luôn ở thân từ:
  • Nếu trọng âm ở động từ nguyên thể rơi vào gốc từ, thì nó đứng luôn tại vị trí đó trong tất cả các hình thái: требовать – требую, требуешь...
  • Nếu trọng âm của động từ nguyên thể rơi vào tiếp vị ngữ -ова-, thì ở thời hiện tại nó chuyển dich và rơi vào tiếp vị ngữ -у-: рисовать – рисую, рисуешь....
b. Luôn ở vĩ tố: ковать – кую, куёшь....

Số lượng động từ có trọng âm ở vĩ tố không nhiều: жевать, клевать, ковать, плевать, сновать, совать và những động từ phái sinh của chúng.

2. Thời quá khứ:


Thời quá khứ được cấu tạo giống như các động từ thuộc nhóm I & II:

нарисова-ть требова-ть организова-ть
нарисовал требовал организовал


3. Hình thái bị động của động từ hoàn thành thể:

Hình thái bị động của động từ hoàn thành thể được cấu tạo từu thân từ nguyên thể nhờ tiếp vị ngữ -н, đồng thời trọng âm chuyển dịch về phía trước một âm tiết:

нарисова-ть завоева-ть
нарисован завоеван

4. Thức mệnh lệnh số ít có tận cùng bằng -й:


рису-ешь требуешь организу-ешь
рисуй требуй организуй

Tư liệu tham khảo: " Cách chia động từ tiếng Nga _L.I.Pirogova"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: