A bad lot : Kẻ bất lương, kẻ bất hảo...

Ex: I am so glad that Jerry has stopped going about with Mike Parsons. I heard that he had been in prison for stealing. In my opinion, he's a bad lot.

=> Tôi rất vui rằng Jerry đã không đi với Mike Parsons. Tôi biết rằng hắn đã bị đi tù vì tội ăn cắp. Theo tôi hắn là kẻ bất lương.

Soạn giả: Adminpro

Tư liệu tham khảo:"Thành ngữ Anh - Việt"

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: