Tính động từ trong tiếng Nga

Trong tiếng Nga người ta phân biệt tính động từ chủ động và tính động từ bị động


1.Tính động từ chủ động : được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa là chủ thể hành động :

Ученик, прочитавший книгу, сделал о ней интересное сообшение в классе.
“Cậu học sinh người mà đọc hết cuốn sách đó đã làm thông báo rất hay về cuốn sách đó trên lớp.” Trong câu này “cậu học sinh” là chủ thể hành động”.

Tính động từ chủ động được cấu tạo từ tất cả các động từ (cập vật và bất cập vật)

Tính động từ chủ động có hai hình thái đầy đủ.

2.Tính động từ bị động được dùng khi mà danh từ nó bổ nghĩa là đối tượng bị tác động của hành động :

Книга, прочитанная учеником, заинтересовала всех слушателей.
“Cuốn sách mà cậu học sinh đã đọc xong làm tất cả người nghe thích thú.”

Danh từ “cuốn sách” không phải là chủ thể hành động, nó chịu sự tác động của chủ thể khác, trong trường hợp này là cậu học sinh.

Tính động từ bị động chỉ được cấu tạo từ động từ cập vật, tức là những động từ chỉ hành động hướng tới đối tượng.

Tính động từ bị động có cả hình thái đầy đủ lẫn hình thái rút gọn.

Hình thái đầy đủ của tính động từ bị động :

Прочитанная книга “cuốn sách đã được đọc xong”, выполненный план “kế hoạch đã được hoàn thành”.

Hình thái rút gọn :

Tính động từ dạng rút gọn có thể làm vị ngữ trong câu (giống như tính từ ở dạng rút gọn); nó chỉ phù hợp với danh từ về giống và số :
письмо написано.“bức thư đã được viết xong”, доклад написан “bản báo cáo đã được viết xong”, статья написана“bài báo đã được viết xong”

Tư liệu tham khảo: " Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga_I.M. Punkina"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: