Tìm hiểu sự khác nhau giữa Born và Borne


1. Khi nói về sự ra đời, một đứa trẻ được sinh ra, ta dùng cụm từ " to be born " đây là cách dùng đặc biệt của born, chỉ dùng ở thể thụ động và không có "by".

Ex 1: Thousands of children are born every day in California.

=> Hàng ngàn đứa trẻ ra đời tại mỗi ngày tại California.

Khi nói về ngày sinh hay nơi sinh của một người nào đó ta dùng quá khứ đơn của " to be + born "

Ex 2: I was born in Ho Xa, Quang Tri, Vietnam. (Không viết: I am born in...).

=> Tôi sinh Hồ Xá Quảng Trị, Việt Nam.

Ex 3: My borthers were born in Bo Ban, Quang Tri, Vietnam> ( Không viết: My brothers are born...)

=> Các anh em trai của tôi sinh ở Bồ Bản, Quảng Trị, Việt Nam.

Note: Một số tài liệu ngữ pháp cho rằng "born" là tính từ và là hình thức phân từ quá khứ " Past participle" thứ hai của động từ "bear" ( bear -> bore -> borne ) hoặc born khi là tính từ. Born thường đóng vai trò bổ ngữ.

2. Born rất dễ bị dùng lẫn với borne là phân từ quá khứ của động từ bear ( bear -> bore -> borne ) ngoài nghĩa thông dụng như mang, gánh vác, chịu đựng...bear còn có nghĩa sinh, đẻ.

Ex: She's borne four daughters in six years.

=> Bà ấy sinh bốn đứa con gái trong vòng 06 năm

" to be born " không dùng trong trường hợp này tuy nhiên ta cũng có thể dùng "to have" : "she's borne four daughters in six years".

Tài liệu tham khảo: Dictionary of english usage

Soạn thảo: Vip.pro.01
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoai ngữ

Các bài viết liên quan: