Phân biệt cách dùng As If và As Though

Đều có nghĩa: như thể, làm như. Ta có thể dùng as if và as though khởi đầu một mệnh đề khi ta muốn mô tả một người, một vật "làm ra vẻ" như thế nào, hoặc thái độ, cách cư xử của một ai đó như thế nào.

+ I feel as if/as though I was dying.

=> Tôi cảm giác như thể mình đang chết.

Cần chú ý đến cách dùng thì: ta dùng thì quá khứ đơn (Simple past) với ngữ nghĩa hiện tại sau as if và as though để diễn tả một sự so sánh không thực tế, hão huyền (unreal). hãy so sánh:

+ He look at if he's rich. (1)

=> Anh ấy trông như thể là mình giàu.

+ He talks as if he was rich. (2)

=> Anh ấy nói như thể là mình giàu.

Khi dùng hiện tại sau as if như ở câu (1) thì vẫn có ý là "có thể anh ta giàu thật". Còn ở câu (2), sau as if, động từ "to be" ở thì quá khứ đơn, tức là ta khẳng định " anh ta không giàu".

Tại Mỹ, trong văn viết trang trọng, người ta thường dùng "were" thay cho "was" sau as if và as though. Câu (2)nói trên được người Mỹ viết lại " He talks as if he were rich". Còn trong văn đàm thoại, ta có thể dùng hoặc "were" hoặc "was", tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn thích dùng "like" thay cho as if và as though, cho dù cách dùng này bị xem là không đúng trong văn phong trang trọng. Câu (2) được nói lại là "He talks like he was rich".

Tư liệu tham khảo: " Dictionary of English Usage "

Soạn giả: Vip.pro.02
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: