1.Động từ nhóm 1:

=> Động từ thuộc nhóm này có âm cuối là âm thuộc dãy “ い”
VD: かきます
  のみます
  あそびます

2.Động từ nhóm 2:

=> Hầu hết động từ thuộc nhóm này có âm cuối là âm thuộc dãy “ え”

VD:
たべます

みせます

おしえます

=> Tuy nhiên cũng có một số động từ thuộc dãy “ い”:

VD:
みます

おります

あびます

います

かります

おきます, …..

3.Động từ nhóm 3:

=> Có 2 động từ và các danh động từ thuộc nhóm 3 là:


きま

します 
べんきょうします,…… 

Soạn giả: Cô Lan
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: