Cách sử dụng động từ Учиться:

Cách chia động từ Учиться ở hiện tại:

Я - учусь
Ты - учишься
Он/Она - учится
Мы - учимся
Вы - учитесь
Они - учатся

Cách chia động từ Учиться ở quá khứ:

Он - учился
Она - училась
Они - учились

Động từ Учиться chỉ có thể chưa hoàn, có nghĩa là học, học tập. Động từ này dùng với các ý nghĩa như:

1. Học cái gì: Учиться чему?

Я учусь русскому языку. (Tôi học tiếng Nga.)

Она учится танцевать. (Cô ấy học múa.) ộng từ nguyên mẫu

2. Học ở đâu: учиться где ?

Мы учимся в Хошиминском педагогическом университете.(Chúng tôi học ở trường ĐHSP Tp.HCM.)

3. Học bao lâu: учиться как долго?

Она учится русскому языку 2 месяца. (Cô ấy học tiếng Nga được 2 tháng.)

4. Học như thế nào: учиться как ?

Виктор учится очень старательно.(Victor học tập rất chăm chỉ.)


5. Học t ai: учиться у кого ?

Иван учился рисованию у отца. (Ivan học hội họa từ bố.)

Tư liệu tham khảo: " Лексика грамматика"

Soạn gi: Vip.pro.06

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
Các bài viết liên quan: