Cách phân biệt alike và like

Alike là tính từ có nghĩa: tương tự nhau, giống nhau, giống lẫn nhau (like each other).

Like ngoài chức năng động từ (thích, ưa thích) , danh từ, liên từ và giới từ (như thể, giống nhau, tương tự), khi làm tính từ cũng có nghĩa giống nhau.

Hãy so sánh:
Ex 1: The twins are alike in looks but not in personality.
=> Hai đứa trẻ sinh đôi trông giống nhau,nhưng tính cách thì khác.

Ex 2: These three photographs are almost alike.
=> Ba bức ảnh này hao hao giống nhau.

Ex 3
: She's like her sister.
=> Cô ấy hao hao giống chị của mình.

Ta không dùng like trong hai câu trên và không dùng alike trong câu dưới.

Lưu ý:
Ta không dùng alike đứng trước một danh từ. Ta không nói "They wore alike hats". Trong trường hợp này, ta dùng similar hoặc identical (đều là tính từ có nghĩa: giống hệt nhau) thay thế: They wore similar/identical hats. (Họ đội mũ giống hệt nhau).

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage, Lê Đình Bì, M.A

Soạn giả: vip.pro.05
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: