1. Nghĩa của "have" và "have got" là: có, sở hữu, làm chủ.

We have got a new car hoặc we have a new car.

2. Cách dùng " have"

Chúng ta sử dụng "have" có nghĩa là " có " như một động từ bình thường.

I have a good book.

Chúng ta sử dụng " have " với

breakfast/a bath/a good time/ dinner/ a cup of coffee/a cigrette etc.

an accident/ an experience/ a dream etc

a look ( at something)/ a chat (with somebody).

a baby (=give birth to a baby).

difficulty/trouble/fun

Note: Động từ " have " và " have got" không dùng ở thì tiếp diễn.

3. Cách dùng " have got"

Nói đến một công việc hoặc kế hoạch riêng.
Do you have any homework tonight? I've got a few things to do tis morning, but I'm free later.

Để chỉ việc đặt một thứ gì đó ở một nơi riêng biệt.
We have got our TV up o n a shelf.

Để chị bị ốm hay bệnh gì.
She has got a bad cold.

Note: Tham khảo thêm Have got to = have to

Tư liệu tham khảo: " Oxford wordpower & English Grammar in Use "

Các bài viết liên quan: