었/았/였 으면 하다/ 좋겠다: cấu trúc "giá mà. ước gì"

Cấu tạo: Vĩ tố chỉ thì-었/았/엿+vĩ tố liên kết-으면+ động từ 하다/좋겠다

Được dùng kết hợp với động từ, tính từ, động từ 이다. Vĩ tố chỉ thì”었/았/였”, lúc này có nghĩa nhấn mạnh , còn”겠” trong “좋겠다” có nghĩa đoán chừng được dùng dưới các dạng sau:
-(으)면 하다/-었/았/였으면 하다
-(으)면 좋겠다/ -었/았/였으면 좋겠다


Ý nghĩa: Diễn đạt sự mong mỏi khẩn thiết đối với sự việc tương lai”ước gì, mong rằn
g, giá như”

예) 노래를 잘 했으면 좋겠어요
Ước gì mình hát hay.

아. 여행이나 갔으면 좋겠다
Chà. Ước gì được đi du lịc gì đó.

그 사람이 조금만 양봏했으면 해요
Giá mà người đó nhượng bộ một tí.


Tư liệu tham khảo: " 1000 ngữ pháp luyện thi Topik "
Soạn giả: Vip.pro.04

Bản quyền thuộc về danngoaingu.vnCác bài viết liên quan: