Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: vip.gramma.pro

Trang 1 của 3 1 2 3

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  0
  Xem
  8,794

  Từ và cụm từ chỉ số lượng

  Expressions of Quantity (Các cụm từ chỉ số lượng)
  Từ/cụm từ chỉ số lượng

  Dùng với danh
  từ đếm được
 2. Trả lời
  0
  Xem
  2,323

  Cách dùng mạo từ

  General Guidelines for Article Usage
  (Nguyên tắc chung về cách dùng mạo từ)
  a. The sun is bright today.
  Please hand this book to the teacher.
  Please open the door.
 3. Trả lời
  0
  Xem
  2,327

  Cách dùng cơ bản A/an/The và Some

  Basic Article Usage (Cách dùng cơ bản của mạo từ)  I. Với danh từ chung:
  Với danh từ chung, ta dùng A hoặc không dùng gì.

  Danh từ đếm được số ít: A banana is yellow (a)

  Danh từ đếm...
 4. Trả lời
  0
  Xem
  2,319

  Danh từ không đếm được thường gặp

  Some Common Non-count Nouns
  (Danh từ không đếm được thường gặp)
  a. Danh từ tổng thể:
  Baggage; clothing; equipment; food; fruit; furniture; garbage; hardware, jewelry; junk
  luggage;...
 5. Trả lời
  0
  Xem
  1,838

  Danh từ không đếm được

  Noncount Nouns (Danh từ không đếm được)
  a. I bought some chairs, tables, and desks. In
  other words, I bought some furniture.
  b. I put some sugar in my coffee.

  Nhiều danh từ không đếm...
 6. Trả lời
  0
  Xem
  1,643

  Danh từ đếm được và không đếm được

  Countable and Uncountable Nouns
  (Danh từ đếm được và không đếm được)

  a. I bought a chair. Sam bought three chairs.
  b. We bought some furniture.
  Sai: We bought a furniture.
 7. Trả lời
  0
  Xem
  1,717

  Danh từ dùng như tính từ

  Using Nouns as Modifiers - Dùng danh từ làm bổ nghĩa
  The soup has vegetables in it.
  a. It's vegetable soup.

  The building has offices in it.
  b. It is an office building.
 8. Trả lời
  0
  Xem
  1,779

  Danh từ sở hữu (Possessive nouns)

  Possessive Nouns - Danh từ sở hữu
  Singular Noun
  a. the girl
  b. Tom
  c. my wife
 9. Mệnh đề trạng ngữ chỉ quan hệ thời gian

  Using Adverb Clauses to Show Time Relationships
  (Mệnh đề trạng ngữ chỉ các mối quan hệ thời gian)

  after (*)
  h
  before
 10. Trả lời
  0
  Xem
  1,641

  Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  Adverb Clauses of Time: Form
  a. When the phone rang, the baby woke up.
  kkk adverb clause kkkkkkk main clause

  Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mệnh đề trạng
  ngữ là một loại mệnh đề phụ...
 11. Chủ đề: Only If

  bởi vip.gramma.pro
  Trả lời
  0
  Xem
  1,911

  Only If

  Adverb Clauses of Condition: Using Only If
  (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện Only If)  a. The picnic will be canceled only if it rains.

  b. If it's windy, we'll go on the picnic.
  c. If it's...
 12. Chủ đề: Unless

  bởi vip.gramma.pro
  Trả lời
  0
  Xem
  1,482

  Unless

  Adverb Clauses of Condition: Uisng Unless
  (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: Unless)
  a. I'll go swimming tomorrow
  unless it's cold.
 13. Trả lời
  0
  Xem
  8,212

  In Case và In the event that

  Adverb Clauses of Condition: Using In Case and In The Event That
  (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: In Case và In The Event That)
  a. I'll be at my uncle's house in case
  you (should) need to...
 14. Trả lời
  0
  Xem
  21,905

  Whether or not và Even if

  Adverb clauses of Condition: Using Whether Or Not and Even If
  (Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện: Whether or not và Even if)

  WHETHER OR NOT
  a. I'm going to swimming tomorrow
  whether or...
 15. Trả lời
  0
  Xem
  2,921

  Mệnh đề If (If clauses)

  Expressing Conditions in Adverb Clauses: If Clauses
  (Mệnh đề trạng ngữ If diễn tả điều kiện)
  a. If it rains, the streets get wet.

  Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện If: nêu điều kiện
  có...
 16. Chủ đề: Even though

  bởi vip.gramma.pro
  Trả lời
  0
  Xem
  1,590

  Even though

  Expressing Contrast: Using Even Though
  Diễn tả sự tương phản, dùng Even Though

  a. Because the weather was cold, I didn't
  go swimming.
  b. Even though the weather was cold, I
 17. Chủ đề: While và Whereas

  bởi vip.gramma.pro
  Trả lời
  0
  Xem
  12,897

  While và Whereas

  Showing Direct Contrast: While And Whereas
  (Sự tương phản dùng While và Whereas)
  a. Mary is rich, while John is poor.
  b. John is poor, while Mary is rich.
  c. Whereas Mary is rich, John is...
 18. Trả lời
  0
  Xem
  13,828

  Gerund và bare-Infinitive sau Make, have, let

  Using Causative Verbs: Make, Let, Help
  (Dùng động từ sai khiến: Make, Let và Help)
  a. I made my brother carry my
  suitcase.
  b. I had my brother carry my
  suitcase.
 19. Trả lời
  0
  Xem
  3,760

  Bare-infinitive sau Let và Help

  Using The Simple Form After Let And Help
  (Dùng dạng đơn của động từ sau Let và Help)

  a. My father lets me drive his car.
  b. I let my friend borrow my bike.
  c. Let's go to a movie.
 20. Động từ chỉ giác quan với Gerund và bare-Infinitive

  Using Verbs of Perception - Dùng các động từ chỉ giác quan

  a. I saw my friend run down the street.
  b. I saw my friend running down the street.
  c. I heard the rain fall on the roof.
  d. I...
 21. Trả lời
  0
  Xem
  1,869

  Dạng sở hữu đi với Gerund

  Using a Possessive To Modify a Gerund
  (Dùng dạng sở hữu để bổ nghĩa cho danh động từ)

  We came to class late. Mr.Lee complained
  about that fact.
  a. Formal: Mr.Lee complained about our
 22. Gerund hoặc to-Infinitive dạng bị động sau Need

  Using Gerund or Passive Infinitives Following Need
  (Dùng danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu dạng bị động sau Need)
  a. I need to borrow some money.
  b. John needs to be told the truth.
  ...
 23. Dạng bị động & quá khứ của to-Infinitive và Gerund

  FORMS  Hiện tại

  Quá khứ
 24. Trả lời
  0
  Xem
  1,697

  Nguyên mẫu với Too và Enough

  Using Infinitives with Too and Enough
  (Nguyên mẫu với Too và Enough)
  So sánh:
  a. That box is too heavy for Thu to lift.
  b. That box is very heavy, but Thu can lift.
 25. Trả lời
  0
  Xem
  1,638

  Tính từ đi với động từ nguyên mẫu

  Adjectives Followed by to-Infinitives
  (to-infinitive sau tính từ)  a. We were sorry to hear the bad news.
  (Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin
  buồn.)
  b. I was surprised to see Tam at...
 26. Trả lời
  0
  Xem
  1,459

  Nguyên mẫu chỉ mục đích: In order to

  Infinitive of Purpose: In Order To
  (Nguyên mẫu chỉ mục đích: In order to)  a. He came here in order to study English.
  b. He came here to study English.
  In order to (để):

  Dùng diễn tả...
 27. Trả lời
  0
  Xem
  1,339

  Gerund,to-Infinitive và It là chủ từ

  It + to-Infinitive; Gerunds and Infinitives As Subject
  (It + to-Infinitive; Gerund và to- Infinitive làm chủ từ)

  a. It's difficult to learn a second language.

  Ta thường dùng cụm động...
 28. Trả lời
  0
  Xem
  16,615

  Danh sách động từ đi với to-Infinitive

  Reference List of Verbs Followed by Infinitives
  (Danh sách các động từ đi với động từ nguyên mẫu)


  A. Verbs Followed Immediately By An Infinitive
  (Các động từ có động từ nguyên mẫu theo sau)
 29. Trả lời
  0
  Xem
  3,654

  Danh sách động từ đi với Gerund

  Reference List of Verbs Followed by Gerunds
  (Danh mục tham khảo các động từ có danh động từ theo sau)  Các động từ có dấu (*) cũng có thể có động từ nguyên mẫu theo sau.  1. Admit
 30. Trả lời
  0
  Xem
  3,131

  Động từ đi với to-Infinitive hoặc Gerund

  Common Verbs Followed by Either to-Infinitives or Gerunds
  (Các động từ đi với động từ nguyên mẫu hoặc danh động từ)  Một số động từ có thể hoặc đi với một động từ nguyên mẫu hoặc đi với một...
Kết quả 1 đến 30 của 74
Trang 1 của 3 1 2 3
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng