Tìm kiếm:

Kiểu: Forum Threads; Thành viên: vip.gramma.pro

Trang 1 của 3 1 2 3

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.06 giây.

 1. Từ và cụm từ chỉ số lượng

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 04:21 PM
  dien dan ngoai ngu, quantity, tu/ cum tu chi so luong
  Bài viết cuối: 06-28-2013 04:21 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 2. Cách dùng mạo từ

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 04:01 PM
  article usage, cach dung mao tu, dien dan ngoai ngu
  Bài viết cuối: 06-28-2013 04:01 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 3. Cách dùng cơ bản A/an/The và Some

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 03:43 PM
  a an the some, basic usage of a/ an / the/some, cach dung co ban a/an/the/ some, dien dan ngoai ngu
  Bài viết cuối: 06-28-2013 03:43 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 4. Danh từ không đếm được thường gặp

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 03:05 PM
  danh tu khong dem duoc, dien dan ngoai ngu, noncount nouns
  Bài viết cuối: 06-28-2013 03:05 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 5. Danh từ không đếm được

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 02:33 PM
  danh tu khong dem duoc, dien dan ngoai ngu, non-count noun
  Bài viết cuối: 06-28-2013 02:33 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 6. Danh từ đếm được và không đếm được

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 01:58 PM
  countable and uncountable noun, danh tu dem duoc va khong dem duoc, dien dan ngoai ngu
  Bài viết cuối: 06-28-2013 01:58 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 7. Danh từ dùng như tính từ

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 01:40 PM
  danh tu dung nhu tinh tu, dien dan ngoai ngu, noun + noun
  Bài viết cuối: 06-28-2013 01:40 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 8. Danh từ sở hữu (Possessive nouns)

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 12:13 PM
  danh tu so huu, dien dan ngoai ngu, possessive nouns
  Bài viết cuối: 06-28-2013 12:13 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 9. Mệnh đề trạng ngữ chỉ quan hệ thời gian

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 11:35 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi thoi gian, time adverb clause
  Bài viết cuối: 06-28-2013 11:35 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 10. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 10:47 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi thoi gian, time adverbial clauses
  Bài viết cuối: 06-28-2013 10:47 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 11. Only If

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 10:25 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi dieu kien, only if
  Bài viết cuối: 06-28-2013 10:25 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 12. Unless

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 10:07 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi dieu kien, unless ; if not
  Bài viết cuối: 06-28-2013 10:07 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 13. In Case và In the event that

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:56 AM
  dien dan ngoai ngu, in case va in the event that, menh de trang ngu chi dieu kien
  Bài viết cuối: 06-28-2013 09:56 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 14. Whether or not và Even if

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:46 AM
  dien dan ngoai ngu, menh de trang ngu chi dieu kien, whether or not va even if
  Bài viết cuối: 06-28-2013 09:46 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 15. Mệnh đề If (If clauses)

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:30 AM
  dien dan ngoai ngu, if clause, menh de if, menh de trang ngu chi dieu kien
  Bài viết cuối: 06-28-2013 09:30 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 16. Even though

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:17 AM
  dien dan ngoai ngu, even though, menh de trang ngu, tuong phan even though
  Bài viết cuối: 06-28-2013 09:17 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 17. While và Whereas

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-28-2013 09:16 AM
  dien dan ngoai ngu, tuong phan dung whereas, tuong phan dung while, while va whereas
  Bài viết cuối: 06-28-2013 09:16 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 18. Gerund và bare-Infinitive sau Make, have, let

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 04:08 PM
  dien dan ngoai ngu, gerund va bare-infinitive sau let, make help
  Bài viết cuối: 06-27-2013 04:08 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 19. Bare-infinitive sau Let và Help

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 03:32 PM
  bare-infinitive sau let va help, dien dan ngoai ngu, nguyen mau sau let & help
  Bài viết cuối: 06-27-2013 03:32 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 20. Bài viết cuối: 06-27-2013 02:50 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 21. Dạng sở hữu đi với Gerund

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 02:17 PM
  dang so huu di voi gerund, dien dan ngoai ngu, dung so huu de bo nghia cho danh dong tu
  Bài viết cuối: 06-27-2013 02:17 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 22. Bài viết cuối: 06-27-2013 02:04 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 23. Bài viết cuối: 06-27-2013 11:43 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 24. Nguyên mẫu với Too và Enough

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 10:58 AM
  dien dan ngoai ngu, nguyen mau voi too va enough, using infinitives with too and enough
  Bài viết cuối: 06-27-2013 10:58 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 25. Tính từ đi với động từ nguyên mẫu

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 10:36 AM
  adj + to-infinitive, dien dan ngoai ngu, tinh tu di voi dong tu nguyen mau
  Bài viết cuối: 06-27-2013 10:36 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 26. Nguyên mẫu chỉ mục đích: In order to

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 10:04 AM
  dien dan ngoai ngu, in order to chi muc dich
  Bài viết cuối: 06-27-2013 10:04 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 27. Gerund,to-Infinitive và It là chủ từ

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-27-2013 09:52 AM
  dien dan ngoai ngu, it danh dong tu, to-infinitive lam chu tu cua cau
  Bài viết cuối: 06-27-2013 09:52 AM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 28. Danh sách động từ đi với to-Infinitive

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 05:24 PM
  danh sach dong tu di voi to-infinitive, dien dan ngoai ngu
  Bài viết cuối: 06-26-2013 05:24 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 29. Danh sách động từ đi với Gerund

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 04:32 PM
  danh sach dong tu di voi gerund, dien dan ngoai ngu
  Bài viết cuối: 06-26-2013 04:32 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

 30. Động từ đi với to-Infinitive hoặc Gerund

  Bắt đầu bởi vip.gramma.pro, 06-26-2013 03:26 PM
  dien dan ngoai ngu, dong tu di voi gerund hoac to-infinitive
  Bài viết cuối: 06-26-2013 03:26 PM
  bởi vip.gramma.pro  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Grammar in Use

Kết quả 1 đến 30 của 74
Trang 1 của 3 1 2 3
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng