Trang 8 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 211 đến 240 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx4 Marriage or wedding

  Marriage (n): / ˈmærɪdʒ / or wedding (n): /ˈwedɪŋ/ Marriage là sự kết hôn hay hôn nhân, tức ám chỉ đến tình trạng hôn nhân, tình trạng có vợ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 04:39 PM
  marriage or wedding
  • Trả lời: 0
  • Xem: 793
  05-19-2013, 04:39 PM Đến bài cuối
 2. xx10 Marmalade, jam or jelly

  Marmalade (n): / ˈmɑːməleɪd/ , jam (n): / dʒæm/ or jelly (n): / ˈdʒeli/ Đều là danh từ chỉ các loại mứt trái cây. Marmalade là loại mứt trái...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 04:31 PM
  jam or jelly, marmalade
  • Trả lời: 0
  • Xem: 630
  05-19-2013, 04:31 PM Đến bài cuối
 3. xx4 Many or much

  Many / ˈmeni / or much /mʌtʃ / Cả hai đều có nghĩa là nhiều. 1. Cả hai rất thông dụng trong vai trò làm tính từ. Many dùng trước danh từ đếm...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 04:13 PM
  many or much
  • Trả lời: 0
  • Xem: 679
  05-19-2013, 04:13 PM Đến bài cuối
 4. xx3 Manifestation or demonstration

  Manifestation (n): / ˌmænɪfeˈsteɪʃn / or demonstration (n): /ˌdemənˈstreɪʃn / Manifestation có nghĩa: sự biểu hiện, biểu thị, chứng tỏ. At...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 03:54 PM
  manifestation or demonstration
  • Trả lời: 0
  • Xem: 683
  05-19-2013, 03:54 PM Đến bài cuối
 5. xx11 Man or mankind

  Man (n): /mæn/ or mankind (n): /mænˈkaɪnd / 1. Man có nghĩa: đàn ông. Số nhiều của man là men. Man thỉnh thoảng được dùng để chỉ con người,...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 03:41 PM
  man or mankind
  • Trả lời: 0
  • Xem: 814
  05-19-2013, 03:41 PM Đến bài cuối
 6. xx5 Male or masculine

  Male (adj): /meɪl / or masculine (adj): / ˈmæskjəlɪn / 1. Male là danh từ và tính từ có nghĩa: liên quan đến giới tính mà không thể sinh con hay...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-19-2013 03:23 PM
  male or masculine
  • Trả lời: 0
  • Xem: 620
  05-19-2013, 03:23 PM Đến bài cuối
 7. xx5 Majority, most of or plurality

  Majority (n): / məˈdʒɒrəti/, most of or plurality (n): / plʊəˈræləti/ 1. Majority có nghĩa: đa số, phần lớn. Theo sau majority thường có giới từ "...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 07:35 PM
  majority, most of or plurality
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,301
  05-18-2013, 07:35 PM Đến bài cuối
 8. xx3 Magic or magical

  Magic (n): / ˈmædʒɪk/ or magical (adj): / ˈmædʒɪkl / Cả hai tính từ đều có nghĩa: liên quan đến ma thuật, phép thuật, ma lực, phép thần thông....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 06:46 PM
  magic or magical
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,541
  05-18-2013, 06:46 PM Đến bài cuối
 9. xx4 Mad or insane, crazy or demented

  Mad (adj): / mæd /, insane (adj): / ɪnˈseɪn/, crazy (adj): / ˈkreɪzi/ or demented (adj): /dɪˈmentɪd / Là những tính từ ám chỉ đến những tâm trạng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 06:32 PM
  crazy or demented, mad or insane
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,437
  05-18-2013, 06:32 PM Đến bài cuối
 10. xx4 Motor or engine

  Motor (n): / ˈməʊtə(r)/ or engine (n): / ˈendʒɪn/ 1. Khi dùng một cỗ máy hoạt động bằng điện, người ta gọi một bộ phận của cỗ máy dùng để biến đổi...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 06:12 PM
  motor or engine
  • Trả lời: 0
  • Xem: 625
  05-18-2013, 06:12 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Machine or machinery

  Machine (n): / məˈʃiːn / or machinery (n): /məˈʃiːnəri/ 1. Machinery là từ phổ biến, dùng để chỉ tất cả các loại máy móc nói chung. Machinery còn...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 06:01 PM
  machine or machinery
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,582
  05-18-2013, 06:01 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Luxury, luxurious or luxuriant

  Luxury (n): / ˈlʌkʃəri /, luxurious (adj): / lʌɡˈʒʊəriəs/ or luxuriant (adj): /lʌɡˈʒʊəriənt/ 1. Luxury có nghĩa: xa xỉ, xa hoa như khi ta nói " a...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 05:43 PM
  luxurious or luxuriant, luxury
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,338
  05-18-2013, 05:43 PM Đến bài cuối
 13. xx11 Luggage or baggage

  Luggage (n): / ˈlʌɡɪdʒ / or baggage (n): / ˈbæɡɪdʒ / Là hai danh từ không đếm được. Ở Anh, cả hai đều có nghĩa: hành lý, đều ám chỉ đến những...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 05:27 PM
  luggage or baggage
  • Trả lời: 0
  • Xem: 831
  05-18-2013, 05:27 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Lucky or happy

  Lucky (adj): / ˈlʌki/ or happy (adj): /ˈhæpi/ Lucky có nghĩa: may mắn, gặp hên, vận đỏ. He is very lucky to be alive after the earthquake....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-18-2013 05:16 PM
  lucky or happy
  • Trả lời: 0
  • Xem: 656
  05-18-2013, 05:16 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Look after, look forward to or look for

  Look after, look forward to or look for Look after có nghĩa: trông nom, chăm sóc; còn look for có nghĩa: tìm kiếm. He will look after the...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 01:02 PM
  look after, look forward to or look for
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,326
  05-17-2013, 01:02 PM Đến bài cuối
 16. xx3 Life or light

  Life (n): /laɪf/ or light (n): /laɪt / 1. Life có nghĩa: cuộc sống, đời sống, sự sống. Khi là danh từ đếm được thì ám chỉ toàn bộ cuộc đời ai...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 12:44 PM
  life or light
  • Trả lời: 0
  • Xem: 792
  05-17-2013, 12:44 PM Đến bài cuối
 17. xx5 Lightening or lightning

  Lightening (v): /ˈlaɪtn / or lightning (n): /ˈlaɪtnɪŋ/ Lightening là hình thức " -ing " của động từ lighten có nghĩa: làm cho sáng, rạng rỡ hơn. ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 11:46 AM
  lightening or lightning
  • Trả lời: 0
  • Xem: 594
  05-17-2013, 11:46 AM Đến bài cuối
 18. xx3 Lift or elevator

  Lift (v): /lɪft/ or elevator (n): /ˈelɪveɪtər/ Lift có nghĩa: sự đi nhờ xe, quá giang xe. I'll give you a lift to the airport. (Tôi sẽ cho anh...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 11:36 AM
  lift or elevator
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,223
  05-17-2013, 11:36 AM Đến bài cuối
 19. xx11 Licence or license

  Licence (n): /ˈlaɪsns/ or license (v): /ˈlaɪsns / 1. Ở Anh, licence có nghĩa: giấy phép, tức là một văn kiện chính thức công nhận và cho phép...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 11:28 AM
  licence or license
  • Trả lời: 0
  • Xem: 682
  05-17-2013, 11:28 AM Đến bài cuối
 20. xx4 Library, bookshop or bookstore

  Library (n): /ˈlaɪbrəri/, bookshop (n): /ˈbʊkʃɒp / or bookstore Library có nghĩa: thư viện, tức là nơi lưu trữ sách cùng các tài liệu khác để đọc,...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 11:18 AM
  bookshop or bookstore, library
  • Trả lời: 0
  • Xem: 735
  05-17-2013, 11:18 AM Đến bài cuối
 21. xx4 Let or leave, let alone or leave alone

  Let or leave, let alone or leave alone Hai từ này không phải là từ đồng nghĩa nhưng vẫn bị dùng lẫn lộn. Theo các nhà ngôn ngữ học, nguyên nhân...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 11:07 AM
  let alone or leave alone, let or leave
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,560
  05-17-2013, 11:07 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Let or let's or let us

  Let, let's or let us Let là động từ bất quy tắc (let-let-let). Ngoài nghĩa: cho thuê nó còn thông dụng với nghĩa: cho phép, để cho. Ta có thể...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-17-2013 10:47 AM
  let or let's or let us
  • Trả lời: 0
  • Xem: 890
  05-17-2013, 10:47 AM Đến bài cuối
 23. xx11 Less & fewer & lesser

  Less /les/, fewer /fjuː / & lesser (adj): /ˈlesə(r) / 1. Less có nghĩa: ít hơn, kém hơn; là hình thức so sánh bậc hơn của little, thường dùng...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 11:43 PM
  less & fewer & lesser
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10,034
  05-16-2013, 11:43 PM Đến bài cuối
 24. xx3 Lessen or lesson

  Lessen (v): /ˈlesn / or lesson (n): /ˈlesn/ Là hai từ đồng âm dị nghĩa. Lessen là từ có nghĩa: làm nhỏ đi, làm giảm đi. To lessen the pain...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 11:17 PM
  lessen or lesson
  • Trả lời: 0
  • Xem: 773
  05-16-2013, 11:17 PM Đến bài cuối
 25. xx3 Legitimate, legitimatize or legitimize

  Legitimate (adj): /lɪˈdʒɪtɪmət/, legitimatize or legitimize (v): /lɪˈdʒɪtəmaɪz/ Là ba từ liên quan đến pháp luật. Cả ba từ này đều có nghĩa:...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 11:06 PM
  legitimate, legitimatize or legitimize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 947
  05-16-2013, 11:06 PM Đến bài cuối
 26. xx4 Legal, lawful or legitimate

  Legal (adj): /ˈliːɡl/, lawful (adj): /ˈlɔːfl/ or legitimate (adj): /lɪˈdʒɪtɪmət / Là những tính từ liên quan đến luật pháp. 1. Cả hai từ legal...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 10:11 PM
  lawful or legitimate, legal
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,497
  05-16-2013, 10:11 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Left-hand or left-handed

  Left-hand or left-handed Cả hai đều là tính từ. Left-hand có nghĩa: thuộc về hoặc ở bên trái, phía trái. We were on the left-hand side of...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 09:53 PM
  left-hand or left-handed
  • Trả lời: 0
  • Xem: 828
  05-16-2013, 09:53 PM Đến bài cuối
 28. xx5 Least or fewest

  Least /liːst / or fewest /fjuː/ Là hai hình thức so sánh bậc cao nhất của little và few. 1. " The least " là hình thức so sánh cao nhất của...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 09:45 PM
  least or fewest
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,368
  05-16-2013, 09:45 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Lean or learn

  Lean (v): /liːn/ or learn (v): /lɜːn/ Lean có nghĩa là: nghiêng, cúi đầu, dựa, chống. Cần lưu ý là người Mỹ chỉ dùng hình thức quá khứ và phân từ...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 09:20 PM
  lean or learn
  • Trả lời: 0
  • Xem: 734
  05-16-2013, 09:20 PM Đến bài cuối
 30. xx8 Lead or leash

  Lead (v): /liːd / or leash (n): /liːʃ / Lead được dùng với rất nhiều nghĩa trong vai trò làm động từ. Lead là động từ bất quy tắc (lead-led-led)...

  Bắt đầu bởi vip.englishwords, 05-16-2013 09:03 PM
  lead or leash
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,543
  05-16-2013, 09:03 PM Đến bài cuối

Trang 8 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng