Trang 6 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 151 đến 180 của 802

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx1 On time or in time; Onward or onwards

  On time or in time ; Onward (adj): / ˈɒnwəd/ or onwards (adv): / ˈɒnwədz/ 1. On time và in time. Cần phân biệt giữa on time và in time mà nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 04:42 PM
  on time or in time ; onward or onwards
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,396
  05-23-2013, 04:42 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Once or one

  Once (adv): / wʌns / or one /wʌn / 1. Once là trạng từ thì có nghĩa: một lần, một dịp. Với nghĩa này once được dùng trong thì quá khứ lẫn tương...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 04:25 PM
  once or one
  • Trả lời: 0
  • Xem: 7,383
  05-23-2013, 04:25 PM Đến bài cuối
 3. xx3 Old & elderly, aged & ancient

  Old (adj): /əʊld/ , elderly (adj): / ˈeldəli / , aged (adj); /eɪdʒd/ & ancient (adj): /ancient/ Là những từ nói về sự già nua, cổ kĩ, xưa. 1....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 03:58 PM
  aged & ancient, old & elderly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,192
  05-23-2013, 03:58 PM Đến bài cuối
 4. xx1 O.K. & ok, okay & okeh

  O.K. & OK, okay & okeh Là những từ rất thông dụng trong đàm thoại tuy vẫn bị xem là cách nói và viết không trang trọng. Cách viết O.K. , OK và...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 03:24 PM
  o.k. & ok, okay & okeh
  • Trả lời: 0
  • Xem: 925
  05-23-2013, 03:24 PM Đến bài cuối
 5. xx1 How often, often & several times

  Often (adv): / ˈɒftən/, how often & several times 1. Often có nghĩa: thường, luôn, hay, nhiều lần. Nếu trong câu không có trợ động từ, ta đặt...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 03:22 PM
  how often, often & several times
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,838
  05-23-2013, 03:22 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Officious or official

  Officious (adj): / əˈfɪʃəs/ or official (adj): /əˈfɪʃl / Official có nghĩa: công chức, viên chức chính quyền, dùng để chỉ những người được bầu...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 03:03 PM
  officious or official
  • Trả lời: 0
  • Xem: 576
  05-23-2013, 03:03 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Officer, police officer, official or office worker

  Officer (n): / ˈɔːfɪsər/, police officer, official (adj): / əˈfɪʃl/ or office worker 1. Officer có nghĩa: sĩ quan, tức chỉ những người được giao...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 02:53 PM
  officer, official or office worker, police officer
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,372
  05-23-2013, 02:53 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Offhand, offhanded & offhandedly

  Offhand (adj): / ˌɒfˈhænd/, offhanded & offhandedly Từ offhand thường bị dùng lẫn lộn với offhandedly mà nguyên nhân là do người ta thích dùng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 07:25 PM
  offhand, offhanded & offhandedly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 534
  05-22-2013, 07:25 PM Đến bài cuối
 9. xx3 Offer, proffer, tender, give or invite

  Offer (v): / ˈɒfə(r)/ , proffer (v): / ˈprɒfə(r)/, tender (adj): / ˈtendər/ , give (v): / ɡɪv/ or invite (v): /ɪnˈvaɪt / Là những từ hàm ý sự cho...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 07:02 PM
  give or invite, offer, proffer, tender
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,255
  05-22-2013, 07:02 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Occasion, opportunity & chance

  Occasion (n): / əˈkeɪʒn / , opportunity (n): /ˌɒpəˈtjuːnəti/ & chance (n): /tʃɑːns/ Cả ba đều có nghĩa: dịp, cơ hội, thời cơ, đều ngụ ý đến một...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 01:32 PM
  occasion, opportunity & chance
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,910
  05-22-2013, 01:32 PM Đến bài cuối
 11. xx1 Obtain or get

  Obtain (v): / əbˈteɪn/ or get (v): /ɡet / Cả hai từ đều có nghĩa: giành được, đạt được, nhưng cách dùng có khác nhau. Obtain là từ trang...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 12:32 PM
  obtain or get
  • Trả lời: 0
  • Xem: 798
  05-22-2013, 12:32 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Obstacle, obstruction or hindrance

  Obstacle (n): /ˈɒbstəkl/ , obstruction (n): / əbˈstrʌkʃn / or hindrance (n): / ˈhɪndrəns/ Đều là từ đề cập đến sự can thiệp, xen vào hoặc ngăn...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 12:17 PM
  obstacle, obstruction or hindrance
  • Trả lời: 0
  • Xem: 674
  05-22-2013, 12:17 PM Đến bài cuối
 13. xx6 Observance or observation, Observe or witness

  Observance (n): /əbˈzɜːvəns/ or observation (n): /ˌɒbzəˈveɪʃn/ ; Observe (v): / əbˈzɜːv/ or witness (n): / ˈwɪtnəs/ 1. Observance or observation....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 12:01 PM
  observance or observation; observe or witness
  • Trả lời: 0
  • Xem: 814
  05-22-2013, 12:01 PM Đến bài cuối
 14. xx1 Obligation & duty

  Obligation (n): /ˌɒblɪˈɡeɪʃn/ & duty (n): /ˈdjuːti/ Là hai từ cùng ám chỉ đến những gì mà người ta cảm thấy có bổn phận phải làm. Duty là...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 11:42 AM
  obligation & duty
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,590
  05-22-2013, 11:42 AM Đến bài cuối
 15. xx6 Tame & subservient, servile & object

  Tame (adj): /teɪm/ , subservient (adj): /səbˈsɜːviənt/, servile (adj): /ˈsɜːvaɪl / & object (adj): / ˈɒbdʒɪkt / 1. Tame khi dùng với người cũng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 11:27 AM
  servile & object, tame & subservient
  • Trả lời: 0
  • Xem: 574
  05-22-2013, 11:27 AM Đến bài cuối
 16. xx1 Obedient, submissive, compliant & docile

  Obedient (adj): / əˈbiːdiənt/ , submissive (adj): / səbˈmɪsɪv / , compliant (adj): /kəmˈplaɪənt/ & docile (adj): / ˈdəʊsaɪl / Đều là những tính...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 11:03 AM
  compliant & docile, obedient, submissive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 751
  05-22-2013, 11:03 AM Đến bài cuối
 17. xx1 Number, a number of & the number of

  Number, a number of & the number of Với từ number, ta cần chú ý tới cụm từ a number of và the number of. Theo thói quen được đa số các nhà văn...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 10:39 AM
  a number of & the number of, number
  • Trả lời: 0
  • Xem: 797
  05-22-2013, 10:39 AM Đến bài cuối
 18. xx1 Noticeable or notable

  Noticeable (adj): / ˈnəʊtɪsəbl/ or notable (adj): / ˈnəʊtəbl/ Notable có nghĩa: đáng được chú ý, đáng kể, trứ danh. Một điều gì, việc gì mà...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 10:21 AM
  noticeable or notable
  • Trả lời: 0
  • Xem: 771
  05-22-2013, 10:21 AM Đến bài cuối
 19. xx1 Nothing & nothing but; Notice & note

  Nothing / ˈnʌθɪŋ/ & nothing but; Notice (n): / ˈnəʊtɪs/ & note (n): / nəʊt/ Nothing là đại từ phủ định có nghĩa: không có gì, chẳng có gì. ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 10:08 AM
  nothing & nothing but; notice & note
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,888
  05-22-2013, 10:08 AM Đến bài cuối
 20. xx6 Not...but & not only...but also

  Not...but & not only...but also 1. Not...but có nghĩa: không ai là không... There is not one of us but wishes to help you. (Không ai trong số...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 09:54 AM
  not...but & not only...but also
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,037
  05-22-2013, 09:54 AM Đến bài cuối
 21. xx6 Not & no one or nobody

  Not, no one or nobody 1. No one và nobody có nghĩa giống nhau: không một ai, không người nào. Everyone wants to be a hero, but no one wants to...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 09:39 AM
  not & no one or nobody
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,016
  05-22-2013, 09:39 AM Đến bài cuối
 22. xx1 No matter & it doesn't matter

  No matter & it doesn't matter 1. No matter có thể được dùng với who, whose, what, which, where, when và how để hình thành những cụm từ có chức...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 09:17 AM
  no matter & it doesn't matter
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11,934
  05-22-2013, 09:17 AM Đến bài cuối
 23. xx1 No & yes

  No / nəʊ/ & yes / jes/ Là hai thán từ thông dụng dùng để trả lời. Yes có nghĩa: vâng, phải, dạ, có, đúng. Yes được dùng cho câu xác định No...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 08:49 AM
  no & yes
  • Trả lời: 0
  • Xem: 600
  05-22-2013, 08:49 AM Đến bài cuối
 24. xx6 No or none; not a or not any

  No, none & not a, not any 1. Đại từ none tuy có nghĩa phủ định nhưng không dùng trong câu xác định. Ta dùng none of trước một đại từ hay một từ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-22-2013 08:23 AM
  no or none; not a or not any
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,383
  05-22-2013, 08:23 AM Đến bài cuối
 25. xx6 Next or the next

  Next (adj): /nekst/ or the next 1. Next được dùng khi nói về thời gian với nghĩa: gần nhất trong tương lai, hoặc ám chỉ cái tiếp theo trong một...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 06:17 PM
  next or the next
  • Trả lời: 0
  • Xem: 992
  05-21-2013, 06:17 PM Đến bài cuối
 26. xx1 New or news

  New (adj): /njuː / or news (n): /njuːz/ 1. New có nghĩa: mới, chưa có trước đây, dùng để mô tả những vật dụng được chế tạo, làm ra hoặc bắt đầu...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 05:29 PM
  new or news
  • Trả lời: 0
  • Xem: 584
  05-21-2013, 05:29 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Recent, modern , contemporary & current

  Recent (adj): / ˈriːsnt /, modern (adj): / ˈmɒdn/ , contemporary (adj): / kənˈtemprəri/ & current (adj): / ˈkʌrənt/ 1. Recent có nghĩa: gần đây,...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 05:04 PM
  contemporary & current, modern, recent
  • Trả lời: 0
  • Xem: 699
  05-21-2013, 05:04 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Nervous, anxious or irritated

  Nervous (adj): / ˈnɜːvəs/ , anxious (adj): /ˈæŋkʃəs/ or irritated (adj): / ˈɪrɪteɪtɪd/ 1. Nervous có nghĩa: thuộc về thần kinh, nhát gan, sợ hãi,...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 03:24 PM
  anxious or irritated, nervous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 844
  05-21-2013, 03:24 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Negro, negress, colored & black

  Negro(n): / ˈniːɡrəʊ / , negress (n): /ˈniːɡres/ , colored & black (adj): / blæk/ Là những từ đề cập đến người da đen, nhất là ở Mỹ. Ở đây ta...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 12:00 PM
  colored & black, negress, negro
  • Trả lời: 0
  • Xem: 705
  05-21-2013, 12:00 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Need not or must not; Negligent or negligible

  Need not or must not; Negligent (adj): / ˈneɡlɪdʒənt / or negligible (adj): / ˈneɡlɪdʒəbl / 1.Must not và hình thức giản lược mustn't được dùng...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-21-2013 11:19 AM
  need not or must not; negligent or negligible
  • Trả lời: 0
  • Xem: 631
  05-21-2013, 11:19 AM Đến bài cuối

Trang 6 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng