Trang 5 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 121 đến 150 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx1 Prevent or protect; Preventive or preventative

  Prevent (v): / prɪˈvent/ or protect (v): / prəˈtekt/ ; Preventive (adj): / prɪˈventɪv/ or preventative (adj): / prɪˈventɪv/ 1. Prevent or...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:25 AM
  prevent or protect; preventive or preventative
  • Trả lời: 0
  • Xem: 797
  05-28-2013, 10:25 AM Đến bài cuối
 2. xx1 Practice or practise

  Practice (n): / ˈpræktɪs/ or practise (v): / ˈpræktɪs/ Cả hai từ có phát âm giống nhau. Ở Anh khi nói về sự rèn luyện, thực hành, hành nghề,...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:12 AM
  practice or practise
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,652
  05-28-2013, 10:12 AM Đến bài cuối
 3. xx1 Produce or product

  Produce (v): /prəˈdjuːs/ or product (n): / ˈprɒdʌkt/ 1. Produce có thể là động từ hay là danh từ. Khi là động từ thì có nghĩa: sản xuất, chế tạo...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:09 AM
  produce or product
  • Trả lời: 0
  • Xem: 902
  05-28-2013, 10:09 AM Đến bài cuối
 4. xx1 Practicable or practical; graduate

  Practicable (adj): / ˈpræktɪkəbl/ or practical (adj): / ˈpræktɪkl/; graduate (n): / ˈɡrædʒuət/ 1. Practicable or practical. Cả hai đều là tính...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:02 AM
  practicable or practical; graduate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 727
  05-28-2013, 10:02 AM Đến bài cuối
 5. xx1 Price, cost or charge or expense

  Price (n): / praɪs/ , cost (n): / kɒst/ or charge (n): /tʃɑːdʒ/ or expense (n): /ɪkˈspens/ Là những danh từ ám chỉ tới chi tiêu, chi phí. 1....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 09:46 AM
  cost or charge or expense, price
  • Trả lời: 0
  • Xem: 13,806
  05-28-2013, 09:46 AM Đến bài cuối
 6. xx1 Power, strength or force

  Power (n): / ˈpaʊər/, strength (n): /streŋθ/ or force (n): / fɔːs/ Là những từ nói về sức mạnh, quyền lực, khả năng làm điều gì. 1. Power có...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-27-2013 04:35 PM
  power, strength or force
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,909
  05-27-2013, 04:35 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Post or mail or postage

  Post (n): /pəʊst/, mail (n): / meɪl/ or postage (n): / ˈpəʊstɪdʒ/ Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến nghĩa của post và mail liên quan đến thư từ và bưu...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-27-2013 04:20 PM
  post or mail or postage
  • Trả lời: 0
  • Xem: 773
  05-27-2013, 04:20 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Possible or possibly

  Possible (adj): / ˈpɒsəbl/ or possibly (adv): / ˈpɒsəbli/ 1. Possible rất thông dụng trong vai trò làm tính từ với nghĩa: có thể, có thể được. It...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-27-2013 04:01 PM
  possible or possibly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,196
  05-27-2013, 04:01 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Possibility or opportunity

  Possibility (n): / ˌpɒsəˈbɪləti/ or opportunity (n): / ˌɒpəˈtjuːnəti/ 1. Possibility có nghĩa: sự việc có thể xảy ra, triển vọng xảy ra, khả năng...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-27-2013 03:44 PM
  possibility or opportunity
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,171
  05-27-2013, 03:44 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Position, post or job, place or situation

  Position (n); /pəˈzɪʃn/ or post (n): /pəʊst/ or job (n): / dʒɒb/, place (n): / pleɪs/ or (n): /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ Đây là những từ có rất nhiều nghĩa...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-27-2013 11:16 AM
  place or situation, position, post or job
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,012
  05-27-2013, 11:16 AM Đến bài cuối
 11. xx1 Pore or pour or poor

  Pore (n): / pɔːr/ , pour (n): /pɔːr/ or poor (adj): / pʊr/ Hai từ pore và pour phát âm giống nhau. Poor thỉnh thoảng cũng phát âm giống hai từ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-27-2013 10:56 AM
  pore or pour or poor
  • Trả lời: 0
  • Xem: 767
  05-27-2013, 10:56 AM Đến bài cuối
 12. xx1 Police or political

  Police (n): / pəˈliːs/ or political (adj): / pəˈlɪtɪkl/ 1. The police là một tổ chức chính thức có nhiệm vụ giữ gìn an ninh và trật tự xã hội, bảo...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-27-2013 10:43 AM
  police or political
  • Trả lời: 0
  • Xem: 747
  05-27-2013, 10:43 AM Đến bài cuối
 13. xx1 Point of view, view or opinion

  Point of view, view (n): / vjuː/ or opinion (n): / əˈpɪnjən/ 1. Point of view là quan điểm, thái độ tổng quát về một sự việc nào đó hoặc là cách...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-27-2013 10:26 AM
  point of view, view or opinion
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,150
  05-27-2013, 10:26 AM Đến bài cuối
 14. xx6 Please or thank

  Please / pliːz/ or thank (v): /θæŋk/ 1. Please thông dụng trong vai trò làm thán từ nhưng cũng được dùng trong vai trò làm động từ. Khi là động...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-27-2013 10:08 AM
  please or thank
  • Trả lời: 0
  • Xem: 924
  05-27-2013, 10:08 AM Đến bài cuối
 15. xx1 Play or game

  Play (v): / pleɪ/ or game (n): / ɡeɪm/ 1. Khi là danh từ không đếm được, play mang nghĩa tổng quát: sự chơi, cuộc chơi. My father's life is all...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 06:15 PM
  play or game
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,184
  05-26-2013, 06:15 PM Đến bài cuối
 16. xx6 Piece or bit

  Piece (n): / piːs/ or bit (n); / bɪt/ Là hai từ dùng để nói về một lượng nhỏ, có nghĩa: mẩu, miếng, một chút. 1. Piece và bit là hai từ thông...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 05:57 PM
  piece or bit
  • Trả lời: 0
  • Xem: 764
  05-26-2013, 05:57 PM Đến bài cuối
 17. xx1 Physique or physics; place

  Physique (n): / fɪˈziːk/ or physics (n): / ˈfɪzɪks/ ; place (n): / pleɪs/ 1. Physique có nghĩa: vóc dáng bên ngoài, thể lực. Physique is the...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 05:38 PM
  physique or physics; place
  • Trả lời: 0
  • Xem: 841
  05-26-2013, 05:38 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Personal or personnel; Physician or physicist

  Personal (adj): /ˈpɜːsənl/ or personnel (n): / ˌpɜːsəˈnel/; Physician (n): / fɪˈzɪʃn/ or physicist (n): / ˈfɪzɪsɪst/ Personal có nghĩa: cá nhân,...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 04:38 PM
  personal or personnel; physician or physicist
  • Trả lời: 0
  • Xem: 688
  05-26-2013, 04:38 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Permissible or permissive; Persecute or prosecute

  Permissible (adj): /pəˈmɪsəbl/ or permissive (adj): / pəˈmɪsɪv/; Persecute (v): /ˈpɜːsɪkjuːt/ or prosecute (v): / ˈprɒsɪkjuːt/ 1.Permissible or...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 04:18 PM
  permissible or permissive; persecute or prosecute
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,471
  05-26-2013, 04:18 PM Đến bài cuối
 20. xx6 Percentage or per cent

  Percentage (n): / pəˈsentɪdʒ/ or per cent Khi ta diễn tả một khối lượng giống như một phần, một tỉ lệ, là percentage của một khối lượng toàn...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 03:57 PM
  percentage or per cent
  • Trả lời: 0
  • Xem: 702
  05-26-2013, 03:57 PM Đến bài cuối
 21. xx6 People & person

  People (n): / ˈpiːpl/ & person (n): / ˈpɜːsn/ 1. People là danh từ số nhiều với nghĩa: những người. Theo sau people ta dùng động từ ở hình thức số...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 03:36 PM
  people & person
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,014
  05-26-2013, 03:36 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Peace or piece or pay

  Peace (n): /piːs/ or piece (n): / piːs/ or pay (v): / peɪ/ 1. Pay dùng để nói về tiền bạc. Là động từ bất quy tắc (pay-paid-paid), ngoại trừ khi...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 01:04 PM
  peace or piece or pay
  • Trả lời: 0
  • Xem: 621
  05-26-2013, 01:04 PM Đến bài cuối
 23. xx3 Patience or patients; Parking

  Patience (n): / ˈpeɪʃns/ or patients (n): / ˈpeɪʃnt/; Parking (n): /ˈpɑːkɪŋ/ 1.Patience có nghĩa: sự kiên nhẫn, tính nhẫn nại, chịu đựng. He...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 12:41 PM
  patience or patients; parking
  • Trả lời: 0
  • Xem: 704
  05-26-2013, 12:41 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Pass or overtake

  Pass (v): /pɑːs/ or overtake (v): / ˌəʊvəˈteɪk/ Động từ pass được dùng với rất nhiều nghĩa. Trong chuyển động, pass có nghĩa: đi qua, xuyên...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 12:23 PM
  pass or overtake
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,161
  05-26-2013, 12:23 PM Đến bài cuối
 25. xx6 Partially or partly

  Partially (adv): /ˈpɑːʃəli/ or partly (adv): / ˈpɑːtli/ Hai trạng từ này đã từng có thời đồng nghĩa với nhau và có thể thay thế cho nhau được....

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 12:36 AM
  partially or partly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,332
  05-26-2013, 12:36 AM Đến bài cuối
 26. xx1 Parkway & driveway; Part

  Parkway (n): / ˈpɑːkweɪ/ & driveway (n ): / ˈdraɪvweɪ/ ; Part (/n): / pɑːt Nếu suy diễn theo nghĩa của từng từ ghép lại, ta dễ dàng cho rằng,...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-26-2013 12:11 AM
  parkway & driveway; part
  • Trả lời: 0
  • Xem: 703
  05-26-2013, 12:11 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Parcel, package, pack or packet

  Parcel (n): / ˈpɑːsl/, package (n): / ˈpækɪdʒ/, pack (v): / pæk/ or packet (n): / ˈpækɪt / Đều là những danh từ mô tả một bọc, gói, bó những vật...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-25-2013 11:40 PM
  pack or packet, package, parcel
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,368
  05-25-2013, 11:40 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Paparazzo or paparazzi; Paperback or hardback

  Paparazzo (n): /ˌpæpəˈrætsəʊ / or paparazzi / ˌpæpəˈrætsi/; Paperback (n): / ˈpeɪpəbæk / or hardback (n): /ˈhɑːdbæk / 1. Paparazzo or paparazzi. ...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-24-2013 03:21 PM
  paparazzo or paparazzi; paperback or hardback
  • Trả lời: 0
  • Xem: 714
  05-24-2013, 03:21 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Pants or shorts

  Pants (n): /pænts / or shorts (n): /ʃɔːts/ Là những danh từ nói về quần áo nam giới và nữ giới. 1. Ở Anh, pants có nghĩa: quần lót, tức...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-24-2013 03:01 PM
  pants or shorts
  • Trả lời: 0
  • Xem: 701
  05-24-2013, 03:01 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Pair or couple

  Pair (n): /per/ or couple (n): / ˈkʌpl / Là những danh từ với nghĩa: một đôi, một cặp. 1. Ta thường dùng cụm từ " a pair of " để chỉ hai vật...

  Bắt đầu bởi vip.vocabulary, 05-23-2013 06:04 PM
  pair or couple
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,485
  05-23-2013, 06:04 PM Đến bài cuối

Trang 5 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng