Trang 4 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 91 đến 120 của 802

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx1 Steal, sob or burgle

  Steal (v): /stiːl/, sob (v): /sɑːb / or burgle (v): /ˈbɜːrɡl/ Là ba từ đều nói về hành động trộm cắp. 1. Rob là động từ thông dụng trong báo...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-27-2013 10:01 PM
  sob or burgle, steal
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,180
  07-27-2013, 10:01 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Street , road or way

  Road (n): /rəʊd/, street (n): /striːt / or way (n): /weɪ Là ba danh từ đề cập đến đường, đường phố. 1. Street có nghĩa: phố, đường phố, dùng...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-25-2013 12:00 PM
  road or way, street
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,008
  07-25-2013, 12:00 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Right or write

  Right (v): /raɪt/ or write (v): /raɪt / Là hai từ đồng âm nhưng dị nghĩa. 1. Right có thể là danh tư, tính từ, trạng từ hay động từ với nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-25-2013 11:39 AM
  right or write
  • Trả lời: 0
  • Xem: 608
  07-25-2013, 11:39 AM Đến bài cuối
 4. xx6 Ride or drive

  Ride (v): /raɪd / or drive (v): /draɪv / 1. Ride là động từ bất quy tắc (ride-rode-ridden) có nghĩa: cưỡi, lái, tức ngồi lên trên và điều khiển....

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-25-2013 11:27 AM
  ride or drive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 694
  07-25-2013, 11:27 AM Đến bài cuối
 5. xx1 Return or come back

  Return (v): /rɪˈtɜːrn / or come back Return có nghĩa: trở về, ngụ ý nói đến việc ai đó trở lại một nơi chốn nào đó sau khi đã ở một số nơi khác....

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 07:59 PM
  return or come back
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,021
  07-24-2013, 07:59 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Reward or award

  Reward (n): /rɪˈwɔːrd/ or award (n): /əˈwɔːrd/ Cả hai đều nói về phần thưởng mà một người nào đó được nhận. Reward thường là phần thưởng, tặng...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 07:49 PM
  reward or award
  • Trả lời: 0
  • Xem: 702
  07-24-2013, 07:49 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Result or effect

  Result (n): /rɪˈzʌlt/ or effect (n):ɪˈfekt / 1. Result có nghĩa: kết quả, thành quả, tức những cái gì thu được từ quá trình lao động hoặc là cái...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 07:37 PM
  result or effect
  • Trả lời: 0
  • Xem: 899
  07-24-2013, 07:37 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Restore, repair, renew or renovate

  Restore (v): /rɪˈstɔːr/, repair (v): /rɪˈper/, renew (v): /rɪˈnuː/ or renovate (v): /ˈrenəveɪt/ Cả bốn từ này đều đề cập đến việc phục hồi, làm...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 07:25 PM
  renew or renovate, repair, restore
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,698
  07-24-2013, 07:25 PM Đến bài cuối
 9. xx1 Restful or restless

  Restful (adj): /ˈrestfl / or restless / ˈrestləs/ Hai tính từ này có nghĩa trái ngược nhau. 1. Restful là: yên tĩnh, thư thái, nhẹ nhàng,...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 07:03 PM
  restful or restless
  • Trả lời: 0
  • Xem: 684
  07-24-2013, 07:03 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Research or search

  Research (n): /rɪˈsɜːtʃ / or search (n): /sɜːtʃ/ 1. Research là danh từ và động từ với nghĩa: nghiên cứu. Research là công trình liên quan đến...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 06:16 PM
  research or search
  • Trả lời: 0
  • Xem: 615
  07-24-2013, 06:16 PM Đến bài cuối
 11. xx1 Require or rest

  Require (v): /rɪˈkwaɪər/ or rest (n): /rest/ 1. Require là động từ có nghĩa: cần, đòi hỏi, cần phải có. The situation requires that we should...

  Bắt đầu bởi vip.program, 07-24-2013 06:05 PM
  require or rest
  • Trả lời: 0
  • Xem: 591
  07-24-2013, 06:05 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Remain or stay

  Remain (v): /rɪˈmeɪn/ or stay ( v): /steɪ/ Cả hai động từ đều có nghĩa: vẫn còn, tức ám chỉ vẫn tiếp tục trong trạng thái cũ. Remain là từ trang...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-30-2013 08:40 AM
  remain or stay
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,681
  05-30-2013, 08:40 AM Đến bài cuối
 13. xx1 Release or let go; Respectable or respectful

  Release (v): /rɪˈliːs/ or let go; Respectable (adj): / rɪˈspektəbl/ or respectful (adj): / rɪˈspektfl/ 1. Release or let go có cách dùng tương tự...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 11:25 AM
  release or let go; respectable or respectful
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,668
  05-29-2013, 11:25 AM Đến bài cuối
 14. xx6 Relation, relative, relationship or related to

  Relation (n): /rɪˈleɪʃn/ , relative (adj): / ˈrelətɪv/, relationship (n): / rɪˈleɪʃnʃɪp/ or related to Đây là những từ nói về mối quan hệ. 1....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 11:06 AM
  relation, relationship or related to, relative
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,323
  05-29-2013, 11:06 AM Đến bài cuối
 15. xx6 Refuse or reject

  Refuse (v): / rɪˈfjuːz/ or reject (v): / rɪˈdʒekt/ 1. Refuse là động từ thì có nghĩa: từ chối, khước từ. Nếu ta từ chối làm một việc gì, thì ta...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 10:44 AM
  refuse or reject
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,075
  05-29-2013, 10:44 AM Đến bài cuối
 16. xx1 Recognize or realize

  Recognize (v): / ˈrekəɡnaɪz or realize (v): / ˈriːəlaɪz/ 1. Recognize có nghĩa: nhận ra ( ai hay cái gì mà ta đã từng biết, từng nghe thấy trước...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 10:27 AM
  recognize or realize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,630
  05-29-2013, 10:27 AM Đến bài cuối
 17. xx1 Receipt or recipe; Receive or get

  Receipt (n): / rɪˈsiːt/ or recipe (n ): / ˈresəpi/; Receive (v): / rɪˈsiːv/ or get (v): / ɡet/ 1. Receipt or recipe Hai từ này ngữ nghĩa dị...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 10:06 AM
  receipt or recipe; receive or get
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,901
  05-29-2013, 10:06 AM Đến bài cuối
 18. xx1 Reasonable or rational

  Reasonable (adj): / ˈriːznəbl/ or rational (adj): / ˈræʃnəl/ 1. Reasonable có nghĩa: biết lẽ phải, biết điều, hợp lý, chính đáng, chấp nhận được....

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:50 AM
  reasonable or rational
  • Trả lời: 0
  • Xem: 736
  05-29-2013, 09:50 AM Đến bài cuối
 19. xx6 Readable or legible; Reason

  Readable (adj): / ˈriːdəbl/ or legible (adj): / ˈledʒəbl/ ; Reason (n): / ˈriːzn/ 1. Readable có nghĩa: hay, đọc dược. She has written a highly...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:34 AM
  readable or legible; reason
  • Trả lời: 0
  • Xem: 610
  05-29-2013, 09:34 AM Đến bài cuối
 20. xx1 Ravage or ravish

  Ravage (v): / ˈrævɪdʒ/ or ravish (v): / ˈrævɪʃ/ Là hai từ có cách phát âm hơi giống nhau. Cả hai đều bắt nguồn từ một động từ của tiếng Pháp "...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:17 AM
  ravage or ravish
  • Trả lời: 0
  • Xem: 607
  05-29-2013, 09:17 AM Đến bài cuối
 21. xx1 Rain or reign or rein

  Rain (n): / reɪn/ or reign (n): /reɪn/ or rein (n): /reɪn/ Là ba từ đồng âm nhưng dị nghĩa. Rain là cơn mưa khi là danh từ, khi là động từ thì có...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 09:06 AM
  rain or reign or rein
  • Trả lời: 0
  • Xem: 668
  05-29-2013, 09:06 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Quotation or quote

  Quotation (n): / kwəʊˈteɪʃn/ or quote (v): / kwəʊt/ Quotation có nghĩa: sự trích dẫn, lời trích dẫn, đoạn trích dẫn. The speaker read a...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-29-2013 08:51 AM
  quotation or quote
  • Trả lời: 0
  • Xem: 929
  05-29-2013, 08:51 AM Đến bài cuối
 23. xx1 Quarrel or fight

  Quarrel (n): / ˈkwɒrəl/ or fight (v): / faɪt/ 1. Quarrel là danh từ và động từ có nghĩa: cãi lộn, cãi nhau, tranh chấp. There wasn't any evidence...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 12:37 PM
  quarrel or fight
  • Trả lời: 0
  • Xem: 636
  05-28-2013, 12:37 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Proved or proven

  Proved (v): /pruːv/ or proven (adj): /ˈpruːvn/ 1. Cách dùng hiện nay hậu thuẫn cho proved trong vai trò phân từ quá khứ của động từ prove. The...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 12:24 PM
  proved or proven
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,436
  05-28-2013, 12:24 PM Đến bài cuối
 25. xx1 Prove or test

  Prove (v): / pruːv/ or test (n): / test/ 1. Prove có nghĩa: chứng tỏ, chứng minh, tỏ ra. Nếu ta prove rằng một việc gì đúng, là thật thì ta cung...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 12:07 PM
  prove or test
  • Trả lời: 0
  • Xem: 643
  05-28-2013, 12:07 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Propose or intend

  Propose (v): / prəˈpəʊz/ or intend (v): /ɪnˈtend/ Propose có nghĩa: đề nghị, tiến cử. She proposed that a messenger be sent. (Cô ấy đề nghị là...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 11:54 AM
  propose or intend
  • Trả lời: 0
  • Xem: 775
  05-28-2013, 11:54 AM Đến bài cuối
 27. xx6 Programme or program

  Programme (n): / ˈprəʊɡræm/ or program (n): /ˈprəʊɡræm/ Hai từ trên có nghĩa là: chương trình, tiết mục phát thanh hay truyền hình, kế hoạch hay...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 11:18 AM
  programme or program
  • Trả lời: 0
  • Xem: 928
  05-28-2013, 11:18 AM Đến bài cuối
 28. xx6 Professor or teacher

  Professor (n): /prəˈfesər/ or teacher (n): / ˈtiːtʃər/ 1. Professor là cấp hàm giáo sư cao nhất, là danh hiệu cao nhất phụ trách bộ môn trong các...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:30 AM
  professor or teacher
  • Trả lời: 0
  • Xem: 703
  05-28-2013, 10:30 AM Đến bài cuối
 29. xx1 Prevent or protect; Preventive or preventative

  Prevent (v): / prɪˈvent/ or protect (v): / prəˈtekt/ ; Preventive (adj): / prɪˈventɪv/ or preventative (adj): / prɪˈventɪv/ 1. Prevent or...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:25 AM
  prevent or protect; preventive or preventative
  • Trả lời: 0
  • Xem: 751
  05-28-2013, 10:25 AM Đến bài cuối
 30. xx1 Practice or practise

  Practice (n): / ˈpræktɪs/ or practise (v): / ˈpræktɪs/ Cả hai từ có phát âm giống nhau. Ở Anh khi nói về sự rèn luyện, thực hành, hành nghề,...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 05-28-2013 10:12 AM
  practice or practise
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,296
  05-28-2013, 10:12 AM Đến bài cuối

Trang 4 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng