Trang 19 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 541 đến 570 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx6 Beautiful, lovely, pretty & stunning

  Beautiful (adj): /ˈbjuːtɪfl/, lovely (adj): /ˈlʌvli/, pretty (adj): /ˈprɪti/ & stunning (adj): /ˈstʌnɪŋ/ 1. Beautiful, lovely, pretty thường...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 11:50 PM
  beautiful, lovely, pretty & stunning
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,605
  04-22-2013, 11:50 PM Đến bài cuối
 2. xx7 Because or for

  Because /bɪˈkɒz/ or for /fər/ Hai liên từ này có nghĩa tương tự nhau, nhưng cách dùng có nhiều điểm dị biệt. Tuy nhiên, dùng because an toàn hơn...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 09:31 PM
  because or for
  • Trả lời: 0
  • Xem: 818
  04-22-2013, 09:31 PM Đến bài cuối
 3. xx7 Because or because of

  Because :/bɪˈkɒz/ or because /bɪˈkɒz/ of Đều có nghĩa: vì, bởi vì. Because là liên từ, thường dùng để khởi đầu một mệnh đề, hoặc đứng trước...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 08:46 PM
  because or because of
  • Trả lời: 0
  • Xem: 670
  04-22-2013, 08:46 PM Đến bài cuối
 4. xx7 Beat or hit

  Beat (v): /biːt / or hit (v): /hɪt/ Note: Hình thức bất quy tắc "beat-beat-beaten" & " hit-hit-hit " Beat & hit đều có nghĩa: đánh, đập. ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 08:23 PM
  beat or hit
  • Trả lời: 0
  • Xem: 850
  04-22-2013, 08:23 PM Đến bài cuối
 5. xx7 Beach, shore & coast

  Beach (n): /biːtʃ /, shore (n): /ʃɔː(r)/ & coast (n): /kəʊst/ Ba từ này đều liên quan đến phần đất nằm cạnh những vùng nước lớn như biển hoặc hồ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 07:25 PM
  beach, shore & coast
  • Trả lời: 0
  • Xem: 924
  04-22-2013, 07:25 PM Đến bài cuối
 6. xx4 Base or bass

  Base (n): /beis/ or bass (n): /beis/ Đây là hai từ đồng âm dị nghĩa.. Cả hai cùng được phát âm là /beis/. 1. Bass có nghĩa: giọng trầm, bè...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 06:39 PM
  base or bass
  • Trả lời: 0
  • Xem: 695
  04-22-2013, 06:39 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Foundation. base & basis

  Base (n): /beɪs/, basis (n): /ˈbeɪsɪs / & foundation (n): /faʊnˈdeɪʃn/ Là những danh từ ám chỉ đến phần nền, phần cơ bản, gốc gác. 1. Base...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 06:12 PM
  foundation. base & basis
  • Trả lời: 0
  • Xem: 811
  04-22-2013, 06:12 PM Đến bài cuối
 8. xx10 Barefaced or boldfaced

  Barefaced (n): /ˈbæriər/ or boldfaced (adj): /ˈboʊldfeɪs/ Trong hai từ này, tính từ được thừa nhận với nghĩa: vô liêm sỉ, mặt dày mày dạn, không...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 05:42 PM
  barefaced or boldfaced
  • Trả lời: 0
  • Xem: 654
  04-22-2013, 05:42 PM Đến bài cuối
 9. xx6 barrier, bar & barricade

  Bar (n):/bɑːr/ , barrier (n): /ˈbæriər/ & barricade (n): /ˌbærɪˈkeɪd/ Cả ba vật này đều nói đến vật cản, vật chướng ngại. 1. Bar có nhiều nghĩa...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 01:09 PM
  bar & barricade, barrier
  • Trả lời: 0
  • Xem: 744
  04-22-2013, 01:09 PM Đến bài cuối
 10. xx3 Banknote, note & bill

  Banknote (n): /ˈbæŋknəʊt /, note (n): /nəʊt / & bill (n): /bɪl / Banknote là danh từ chung, dùng tổng quát để chỉ tiền giấy, giấy bạc do ngân hàng...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 12:33 PM
  banknote, note & bill
  • Trả lời: 0
  • Xem: 639
  04-22-2013, 12:33 PM Đến bài cuối
 11. xx7 Band or tape

  Band (n): /bænd / or tape (n): /teɪp/ Band có nghĩa là dải, băng, nẹp...tức những mảnh, dài bằng chất liệu như vải hoặc kim loại và thường được...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 12:16 PM
  band or tape
  • Trả lời: 0
  • Xem: 690
  04-22-2013, 12:16 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Balmy or barmy

  Balmy (adj): /ˈbɑːmi/ or barmy (adj): /ˈbɑːmi / Nghĩa ban đầu của balmy là: êm dịu, dễ chịu (thường nói về thời tiết). Đây là một từ cổ, xuất hiện...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 11:58 AM
  balmy or barmy
  • Trả lời: 0
  • Xem: 669
  04-22-2013, 11:58 AM Đến bài cuối
 13. xx13 Bad or badly

  Bad (adj): / bæd / or badly (adv): / ˈbædli / 1. Bad là tính từ với nghĩa: xấu, tệ, kém... She has some bad news. (Cô ấy có tin buồn). ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 02:58 AM
  bad or badly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,514
  04-22-2013, 02:58 AM Đến bài cuối
 14. xx6 Back or again

  Back (adv): / bæk/ or again (adv): /əˈɡen / Trong chức năng trạng từ, hai từ này được dùng với nghĩa khá tương tự nhau. Back có nghĩa: (trả)...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 02:10 AM
  back or again
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,016
  04-22-2013, 02:10 AM Đến bài cuối
 15. xx6 Awful or awfully

  Awful (adj):/ ˈɔːfl/ or awfully (adv): / ˈɔːfli/ 1. Awful là tính từ, có nghĩa: rất xấu, khủng khiếp, đáng kinh sợ. Tính từ awful được dùng...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 01:37 AM
  awful or awfully
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,005
  04-22-2013, 01:37 AM Đến bài cuối
 16. xx6 Await, wait of for & expect

  Await (v): /əˈweɪt /, wait for & expect (v): /ɪkˈspekt/ 1. Await và wait for đều có nghĩa là chờ đợi. Nếu ta mong đợi một việc gì, thì ta mong...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 01:02 AM
  await, wait for & expect
  • Trả lời: 0
  • Xem: 871
  04-22-2013, 01:02 AM Đến bài cuối
 17. xx1 Aware of or familiar with

  Aware / əˈwer/ of or familiar / fəˈmɪliər/ with Aware có nghĩa là ý thức, nhận thức về ai, người nào, cái gì. Nếu ta aware of một vật gì tức là ta...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-22-2013 12:36 AM
  aware of or familiar with
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,671
  04-22-2013, 12:36 AM Đến bài cuối
 18. xx4 Attribute or contribute

  Attribute(v): /əˈtrɪbjuːt/ or contribute (v): / kənˈtrɪbjuːt/ Attribute có nghĩa: quy cho, cho là, tức là coi một vật gì thuộc về ai, xem vật đó...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 11:59 PM
  attribute or contribute
  • Trả lời: 0
  • Xem: 905
  04-21-2013, 11:59 PM Đến bài cuối
 19. xx7 Attitude to & attitude toward

  Attitude/ˈætɪtjuːd / to & attitude toward /ˈætɪtjuːd təˈwɔːdz / Danh từ attitude với nghĩa thái độ, quan điểm, thường được theo sau bằng giới từ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 11:39 PM
  attitude to & attitude toward
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,819
  04-21-2013, 11:39 PM Đến bài cuối
 20. xx6 Attendant or shop assistant

  Attendant (n): / əˈtendənt/or shop assistant: /ʃɑːp əˈsɪstənt/. Attendant là người phục vụ ở những nơi công cộng, như giúp đỡ khách hàng tại nhà...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 11:23 PM
  attendant or shop assistant
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,781
  04-21-2013, 11:23 PM Đến bài cuối
 21. xx6 Athletics or athletic

  Athletics (n): /æθˈletɪks/ or athletic (adj): / æθˈletɪk / Athletics là danh từ, có nghĩa: điền kinh, bao gồm các môn thể thao như nhảy cao, chạy,...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 10:59 PM
  athletics or athletic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 896
  04-21-2013, 10:59 PM Đến bài cuối
 22. xx6 Assure, ensure & insure

  Assure (v): / əˈʃʊə(r)/ , ensure (v): / ɪnˈʃʊə(r)/ & insure (v): / ɪnˈʃʊə(r)/ Assure có nghĩa: cam đoan, đoan chắc, bảo đảm. He assured me that...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 10:31 PM
  assure, ensure & insure
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,607
  04-21-2013, 10:31 PM Đến bài cuối
 23. xx1 assistance or assistants

  assistance (n) /əˈsɪstəns/ or assistants (n) /əˈsɪstənt/ Hai từ này phát âm tương tự nhau. assistance là danh từ có nghĩa là tự giúp đỡ, hỗ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 06:11 PM
  assistance or assistants
  • Trả lời: 0
  • Xem: 770
  04-21-2013, 06:11 PM Đến bài cuối
 24. xx4 Assignment và homework

  Assignment (n): / əˈsaɪnmənt/ và homework (n): / ˈhəʊmwɜːk / 1. Homework là bài tập, bài làm ở nhà. Homework là danh từ không đếm được và khi...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 04:24 PM
  assignment và homework
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,518
  04-21-2013, 04:24 PM Đến bài cuối
 25. xx3 Request, question và ask

  Ask (v): /ɑːsk/, request (n): / rɪˈkwest/ và question (n): / ˈkwestʃən/ 1. Ask: Hỏi, nhờ ai trả lới về việc gì, cái gì (ask somebody to tell...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 01:02 PM
  question và ask, request
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,200
  04-21-2013, 01:02 PM Đến bài cuối
 26. xx1 ashamed, humiliated và embarrassed

  Ashamed (adj): /əˈʃeɪmd /, humiliated (v): /hjuːˈmɪlieɪt / và embarrassed (adj): ɪmˈbærəst/ 1. Ashamed có nghĩa: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng ngùng....

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 12:09 PM
  ashamed, humiliated và embarrassed
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,284
  04-21-2013, 12:09 PM Đến bài cuối
 27. xx4 Arrive và reach

  Arrive (v): /əˈraɪv/ và reach (v): / riːtʃ / Cả hai động từ đều dùng để nói rằng một ai đó đã đến nơi chốn, địa điểm cuối của cuộc hành trình. ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 11:33 AM
  arrive và reach
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,781
  04-21-2013, 11:33 AM Đến bài cuối
 28. xx3 Arrange và organize

  Arrange (v): / əˈreɪndʒ/ và organize (v): / ˈɔːɡənaɪz / Ở đây ta chỉ bàn ý nghĩa hai từ này về việc dàn xếp, thu xếp, chuẩn bị 1. Arrange...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 10:49 AM
  arrange và organize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 798
  04-21-2013, 10:49 AM Đến bài cuối
 29. xx5 Arouse và rouse

  Arouse (v): /əˈraʊz / và rouse (v): /raʊz / Cả hai động từ này đều có nghĩa: đánh thức ai tỉnh dậy, khơi gợi, kích thích. 1. "To rouse" một...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 10:30 AM
  arouse và rouse
  • Trả lời: 0
  • Xem: 593
  04-21-2013, 10:30 AM Đến bài cuối
 30. xx8 Arise & rise

  Arise (v): / əˈraɪz / & rise (n): /raɪz / Cả hai đều là động từ bất quy tắc với hình thức quá khứ và phân từ quá khứ tương tự nhau. ...

  Bắt đầu bởi vip.distinguish.pro33, 04-21-2013 09:55 AM
  arise & rise
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,644
  04-21-2013, 09:55 AM Đến bài cuối

Trang 19 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng