Trang 17 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 481 đến 510 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx3 prune,pare & trim

  Trim (v): /trɪm/, pare (v): / peə(r)/ & prune (n0: /pruːn/ 1. Trim là tỉa, cắt chút ít cho gọn hơn, như cắt tỉa tóc, râu, xén tỉa cây... Now is a...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 04:15 PM
  pare & trim, prune
  • Trả lời: 0
  • Xem: 610
  04-27-2013, 04:15 PM Đến bài cuối
 2. xx5 Clip or shave

  Clip (n): /klɪp/ or shave (v): /ʃeɪv/ 1. Clip là cắt, xén, tỉa...cho ngắn đi (nhất là bằng kéo), như cắt xén hàng rào, lông cừu bằng kéo xén. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 03:58 PM
  clip or shave
  • Trả lời: 0
  • Xem: 620
  04-27-2013, 03:58 PM Đến bài cuối
 3. xx4 Climactic or climatic

  Climactic (adj): /klaɪˈmæktɪk/ or climatic (adj): /klaɪˈmætɪk/ Là hai từ với ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau. Climatic xuất phát từ danh từ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 03:34 PM
  climactic or climatic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 609
  04-27-2013, 03:34 PM Đến bài cuối
 4. xx6 Clear or clearly

  Clear (adj): /klɪə(r)/ or clearly (adv): / ˈklɪəli/ Cần phân biệt rõ ngữ nghĩa khi cả hai đều đóng vai trò trạng từ để không sử dụng trùng lặp. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 03:17 PM
  clear or clearly
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,455
  04-27-2013, 03:17 PM Đến bài cuối
 5. xx5 Clean or cleanse

  Clean (adj): /kliːn/ or cleanse (v): /klenz/ Cả hai từ đều có nghĩa: làm cho sạch, chùi sạch. Từ cleanse ra đời sớm hơn,còn clean xuất hiện từ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 01:14 PM
  clean or cleanse
  • Trả lời: 0
  • Xem: 546
  04-27-2013, 01:14 PM Đến bài cuối
 6. xx6 classic or classical

  classic (adj): /ˈklæsɪk/ or classical (adj): /ˈklæsɪkl / Hai từ này xuất hiện trong thế kỉ thứ 17 và có thể thay thế cho nhau trong giai đoạn đầu....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 12:50 PM
  classic or classical
  • Trả lời: 0
  • Xem: 622
  04-27-2013, 12:50 PM Đến bài cuối
 7. xx7 Class, form & grade

  Class (n): /klɑːs/, form (n): /fɔːm/ & grade (n): /ɡreɪd/ Cả ba từ đều nói về lớp học (ngoài những nghĩa khác). Một class là một nhóm học sinh...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 12:25 PM
  class, form & grade
  • Trả lời: 0
  • Xem: 989
  04-27-2013, 12:25 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Christian name, forename, first name & middle name

  Christian name, forename, first name & middle name 1. Tại Anh, Christian name (tên thánh) của môt người là tên đặt lúc mới sinh ra hay tên đặt...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 12:09 PM
  christian name, first name & middle name, forename
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,354
  04-27-2013, 12:09 PM Đến bài cuối
 9. xx7 Choose, select & pick

  Choose (v): /tʃuːz/, select (v): /sɪˈlekt/ & pick (v): /pik/ Cả ba từ đều có nghĩa là lựa chọn. 1. Choose chỉ một quyết định dựa trên chất...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 11:39 AM
  choose, select & pick
  • Trả lời: 0
  • Xem: 781
  04-27-2013, 11:39 AM Đến bài cuối
 10. xx3 Choice, alternative & option

  Choice (n): /tʃɔɪs/, alternative (n): /ɔːlˈtɜːnətɪv/ & option (n): /ˈɒpʃn / Ba từ này đều đề cập đến quyền được lựa chọn giữa người và vật. 1....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 11:15 AM
  alternative & option, choice
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,470
  04-27-2013, 11:15 AM Đến bài cuối
 11. xx13 Chips, crisps, chord & cord

  Chips (n): /tʃɪp/, crisps (adj): /krɪsp/, chord (n): /kɔːd / & cord (n): /kɔːd/ 1. Ở Anh, chips là nhữ ng miếng khoai tây thái lát mỏng và dài rồi...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 10:50 AM
  chips, chord & cord, crisps
  • Trả lời: 0
  • Xem: 636
  04-27-2013, 10:50 AM Đến bài cuối
 12. xx11 Childish or childlike

  Childish (adj): /ˈtʃaɪldɪʃ/ or childlike (adj): /childlike/ Cả hai từ đều ám chỉ tới những gì đặc trưng của trẻ con hoặc có những đặc trưng giống...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 12:31 AM
  childish or childlike
  • Trả lời: 0
  • Xem: 800
  04-27-2013, 12:31 AM Đến bài cuối
 13. xx6 Cheque, check & chicano

  Cheque (n): /tʃek/, check (n): /tʃek/ & chicano (n): /tʃɪˈkɑːnəʊ/ 1. Cheque và check đều có nghĩa là phi chiếu, séc, là một mẫu in sẵn có trên đó...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 12:12 AM
  check & chicano, cheque
  • Trả lời: 0
  • Xem: 730
  04-27-2013, 12:12 AM Đến bài cuối
 14. xx1 Chemist's, drugstore & pharmacy

  Chemist's (n): /ˈkemɪst /, drugstore(n): /ˈdrʌɡstɔː(r) / & pharmacy (n): /ˈfɑːməsi / Ở Anh, một "chemist's" hoặc "chemist" là nơi ta có thể mua...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 11:54 PM
  chemist's, drugstore & pharmacy
  • Trả lời: 0
  • Xem: 729
  04-26-2013, 11:54 PM Đến bài cuối
 15. xx6 chemist, pharmacist & chief

  chemist (n): / ˈkemɪst/ , pharmacist (n): / ˈfɑːməsɪst / & chief (adj): /tʃiːf/ Ở Anh, chemist là dược sĩ, người bán dược phẩm, tức là người được...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 10:36 PM
  chemist, pharmacist & chief
  • Trả lời: 0
  • Xem: 812
  04-26-2013, 10:36 PM Đến bài cuối
 16. xx7 Cheers, cheerio & chef

  Cheers /tʃɪəz /, cheerio /ˌtʃɪəriˈəʊ / & chef (n): /ʃef / Là những thán từ. Người ta thường nói "cheers" với nhau khi cụng ly chúc mừng trong các...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 10:21 PM
  cheerio & chef, cheers
  • Trả lời: 0
  • Xem: 692
  04-26-2013, 10:21 PM Đến bài cuối
 17. xx3 Change, alter, adapt & adjust

  Change (v): /tʃeɪndʒ /, alter (v): /ˈɔːltə(r)/, adapt (v): /əˈdæpt /& adjust (v): / əˈdʒʌst / 1. Change và alter có nghĩa là tạo ra một sự khác...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 10:06 PM
  adapt & adjust, alter, change
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,052
  04-26-2013, 10:06 PM Đến bài cuối
 18. xx4 Chance, by chance & luck

  Chance (n): / tʃɑːns /, by chance & luck (n): / lʌk / 1. Nếu có việc gì có thế xảy ra, ta nói "there is a chance" (có cơ hội) cho việc đó xảy ra....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 09:40 PM
  by chance & luck, chance
  • Trả lời: 0
  • Xem: 734
  04-26-2013, 09:40 PM Đến bài cuối
 19. xx6 Chair, chairman, chairwoman, chairlady & chairperson

  Chair (n): / tʃeə(r) /, chairman (n): / ˈtʃeəmən /, chairwoman (n): /ˈtʃeəwʊmən/, chairlady & chairperson (n): / ˈtʃeəpɜːsn/ Chairman là người...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 09:14 PM
  chair, chairlady & chairperson, chairman, chairwoman
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,957
  04-26-2013, 09:14 PM Đến bài cuối
 20. xx7 Chair or armchair

  Chair (n): /tʃeə(r) / or armchair (n): /ˈɑːrmtʃer/ Chair là ghế, thường cò bốn chân dành cho một người ngồi, dịch chuyển dễ dàng, có lưng tựa và...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 08:46 PM
  chair or armchair
  • Trả lời: 0
  • Xem: 744
  04-26-2013, 08:46 PM Đến bài cuối
 21. xx7 Certain or sure

  Certain (adj): /ˈsɜːtn / or sure (adj): / ʃʊə(r)/ Đều có nghĩa: chắc chắn, tin chắc, không nghi ngờ về một điếu gì đó. Thông thường hai tính từ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-26-2013 08:29 PM
  certain or sure
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,046
  04-26-2013, 08:29 PM Đến bài cuối
 22. xx3 Ceremonial or ceremonious

  Ceremonial (adj): /ˌserɪˈməʊniəl/ or ceremonious (adj): /ˌserəˈməʊniəs/ Cả hai từ đều đề cập tới nghi thức, nghi lễ. Ceremonial còn là danh từ với...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 03:04 PM
  ceremonial or ceremonious
  • Trả lời: 0
  • Xem: 637
  04-25-2013, 03:04 PM Đến bài cuối
 23. xx13 Reason, cause & motive

  Cause (n): /kɔːz/, reason (n): /ˈriːzn/ & motive (n): /ˈməʊtɪv/ Là những từ nói về nguyên nhân, lý do. 1. Cause là nguyên nhân-tức là cái làm...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 02:39 PM
  cause & motive, reason
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,216
  04-25-2013, 02:39 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Carry or bear

  Carry (v): /ˈkæri/, bear (v): /beə(r)/ 1. Carry và bear đều có nghĩa: mang, vác, đem đi, tức là đem (ai hoặc cái gì) từ chỗ này sang chỗ khác. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 01:57 PM
  carry or bear
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,313
  04-25-2013, 01:57 PM Đến bài cuối
 25. xx4 Carriage, truck, car & wagon

  Carriage(n): /ˈkærɪdʒ/, car (n): /kɑːr/, truck (n): /trʌk/ & wagon (n): /ˈwæɡən/ Carriage là một trong nhiều danh từ dùng để chỉ các loại xe được...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 01:16 PM
  car & wagon, carriage, truck
  • Trả lời: 0
  • Xem: 613
  04-25-2013, 01:16 PM Đến bài cuối
 26. xx6 instance , example & illustration

  instance (n): /instance/, example (n): /ɪɡˈzɑːmpl/ & illustration (n): /ˌɪləˈstreɪʃn/ 1. Case và instance gần nghĩa nhau hơn, nhưng case là từ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 12:46 PM
  example & illustration, instance
  • Trả lời: 0
  • Xem: 853
  04-25-2013, 12:46 PM Đến bài cuối
 27. xx12 Caretaker or janitor

  Caretaker (n): /ˈkeəteɪkə(r)/ or janitor (n): /ˈdʒænɪtə(r)/ Cả hai từ đều có nghĩa: người được thuê mướn để bảo quản, chăm sóc một tòa nhà, một...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 12:02 PM
  caretaker or janitor
  • Trả lời: 0
  • Xem: 623
  04-25-2013, 12:02 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Careful, careless & carefree

  Careful (adj): /ˈkeəfl /, careless (adj): /ˈkeələs/ & carefree (adj): /ˈkeəfriː/ Careful có nghĩa: cẩn thận, thận trọng. Be careful in...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 11:46 AM
  careful, careless & carefree
  • Trả lời: 0
  • Xem: 694
  04-25-2013, 11:46 AM Đến bài cuối
 29. xx14 care for, care & take care of

  Care (n): /keə(r)/, care for & take care of Care chỉ hành động quan tâm, lo lắng hoặc chú ý về việc gì. Khi bạn care về một việc gì, bạn cảm thấy...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-25-2013 12:03 AM
  care & take care of, care for
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,431
  04-25-2013, 12:03 AM Đến bài cuối
 30. xx3 Canvas or canvass

  Canvas (n): /ˈkænvəs/ or canvass (v): /ˈkænvəs / Phát âm giống nhau, về chính tả chỉ khác biệt chữ "s". Canvas có nghĩa: vải bạt, một loại vải...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-24-2013 11:35 PM
  canvas or canvass
  • Trả lời: 0
  • Xem: 640
  04-24-2013, 11:35 PM Đến bài cuối

Trang 17 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng