Trang 16 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 451 đến 480 của 802

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx13 Roast, cook & bake

  Cook (v): /kʊk/, bake (v): /beɪk / & roast (v): /rəʊst / Là danh từ, cook có nghĩa là người thợ nấu ăn, đầu bếp. Là động từ, cook chỉ hành động...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-02-2013 10:33 AM
  cook & bake, roast
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,585
  05-02-2013, 10:33 AM Đến bài cuối
 2. xx4 Convince, persuade & induce

  Convince (v): /kənˈvɪns/, persuade (v): /pəˈsweɪd/ & induce (v): /ɪnˈdjuːs / Ba từ này đều ngụ ý thuyết phục, xui khiến ai đó làm việc gì bằng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 05:37 PM
  convince, persuade & induce
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,837
  05-01-2013, 05:37 PM Đến bài cuối
 3. xx6 Contemptible or contemptuous

  Contemptible (adj): /kənˈtemptəbl/ or contemptuous (adj): /kənˈtemptʃuəs / Đây là hai từ rất dễ dùng lẫn lộn Contemptible có nghĩa: đáng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 05:05 PM
  contemptible or contemptuous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 634
  05-01-2013, 05:05 PM Đến bài cuối
 4. xx10 Contagious or infectious

  Contagious (adj): /kənˈteɪdʒəs/ or infectious (adj): /ɪnˈfekʃəs/ Rất nhiều sách và từ điển lưu ý người sử dụng tiếng Anh tránh dùng lẫn lộn hai từ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 04:53 PM
  contagious or infectious
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,327
  05-01-2013, 04:53 PM Đến bài cuối
 5. xx3 Constant, continual & continuous

  Constant (adj): /ˈkɒnstənt/, continual (adj): /kənˈtɪnjuəl / & continuous (adj): /kənˈtɪnjuəs / Chúng ta có thể dùng ba từ này để diễn tả sự việc...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 04:35 PM
  constant, continual & continuous
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,614
  05-01-2013, 04:35 PM Đến bài cuối
 6. xx13 Consciousness or conscience

  Consciousness (n): /ˈkɒnʃəsnəs / or conscience (n): /ˈkɒnʃəns / Consciousness là danh từ, có nghĩa: Sự nhận thức, ý thức, trạng thái tỉnh táo. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 04:33 PM
  consciousness or conscience
  • Trả lời: 0
  • Xem: 576
  05-01-2013, 04:33 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Conscious or conscientious

  Conscious (adj): /ˈkɒnʃəs/ or conscientious (adj): /ˌkɒnʃiˈenʃəs/ Conscious là hiểu rõ, biết rõ, tỉnh táo, có ý thức. He became conscious of...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 04:04 PM
  conscious or conscientious
  • Trả lời: 0
  • Xem: 567
  05-01-2013, 04:04 PM Đến bài cuối
 8. xx4 Confidant or confident

  Confidant (n): /ˈkɒnfɪdænt/ or confident (adj): /ˈkɒnfɪdənt / Confidant - bạn tâm tình - là danh từ, nói đến một người mà ta có thể tin cậy để ta...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 03:53 PM
  confidant or confident
  • Trả lời: 0
  • Xem: 743
  05-01-2013, 03:53 PM Đến bài cuối
 9. xx13 Comprise, consist of, compose, include & constitute.

  Comprise (v): /kəmˈpraɪz /, consist (v): /kənˈsɪst / of, compose (adj): /kəmˈpəʊzd/, include (v): /ɪnˈkluːd / & constitute (v): /ˈkɒnstɪtjuːt/. 1....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 03:39 PM
  composes, comprise, consist of, include & constitute.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,951
  05-01-2013, 03:39 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Comprehension or understanding

  Comprehension (n): /ˌkɒmprɪˈhenʃn/ or understanding (n): /ˌʌndəˈstændɪŋ/ Đều có nghĩa là sự hiểu biết. Ta có thể dùng chúng để nói về khả năng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 03:12 PM
  comprehension or understanding
  • Trả lời: 0
  • Xem: 767
  05-01-2013, 03:12 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Comprehensible or comprehensive

  Comprehensible (adj): /ˌkɒmprɪˈhensəbl / or comprehensive (adj): /ˌkɒmprɪˈhensɪv/ Comprehensible là tính từ có nghĩa: có thể hiểu được. The...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 03:01 PM
  comprehensible or comprehensive
  • Trả lời: 0
  • Xem: 750
  05-01-2013, 03:01 PM Đến bài cuối
 12. xx11 Complement or supplement

  Complement (v): /ˈkɒmplɪment/ or supplement (n): /ˈsʌplɪmənt/ Cả hai đều có nghĩa là bổ sung, phụ thêm vào. Complement ám chỉ việc đưa cái gì...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-01-2013 02:50 PM
  complement or supplement
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,106
  05-01-2013, 02:50 PM Đến bài cuối
 13. xx6 complement và compliment

  complement (v): /ˈkɑːmplɪment / và compliment (n): /ˈkɒmplɪmənt/ Cả hai vừa là động từ, vừa là danh từ và là hai từ đồng âm dị nghĩa. Là hai từ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-30-2013 12:06 AM
  complement và compliment
  • Trả lời: 0
  • Xem: 966
  04-30-2013, 12:06 AM Đến bài cuối
 14. xx4 Complain, grumble, growl & murmur

  Complain (v): /kəmˈpleɪn/, grumble (v): /ˈɡrʌmbl/ , growl (v): /ɡraʊl/ & murmur (v): /ˈmɜːrmər / Là những từ diễn tả sự không bằng lòng, sự bất...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 11:46 PM
  complain, growl & murmur, grumble
  • Trả lời: 0
  • Xem: 591
  04-29-2013, 11:46 PM Đến bài cuối
 15. xx3 Competence or competency

  Competence (n): /ˈkɒmpɪtəns/ or competency (n): /ˈkɒmpɪtənsi/ Cả hai đều có nghĩa là năng lực, khả năng; về tòa án thì có nghĩa: thẩm quyền pháp...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 11:24 PM
  competence or competency
  • Trả lời: 0
  • Xem: 649
  04-29-2013, 11:24 PM Đến bài cuối
 16. xx6 Compare to or compare with

  Compare to or compare with Động từ compare có nghĩa là so sánh, nhưng việc dùng cụm từ " compare to " và " compare with " đã gây nhiều tranh cãi....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 11:00 PM
  compare to or compare with
  • Trả lời: 0
  • Xem: 770
  04-29-2013, 11:00 PM Đến bài cuối
 17. xx3 Common, general, popular & universal

  Common (adj): /ˈkɒmən/, general (adj): /ˈdʒenrəl /, popular (adj): /ˈpɒpjələ(r)/ & universal (adj): /universal/ Là những từ có nghĩa chung: không...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 10:34 PM
  common, general, popular & universal
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,263
  04-29-2013, 10:34 PM Đến bài cuối
 18. xx4 Comment, mention or remark

  Comment (n): /ˈkɒment/, mention (v): /ˈmenʃn/ or remark (n): /rɪˈmɑːk/ Ngoài nghĩa là lời bình, lời nhận xét, comment còn là một động từ có nghĩa:...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 10:10 PM
  comment, mention or remark
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,048
  04-29-2013, 10:10 PM Đến bài cuối
 19. xx6 Comment or commentary

  Comment (n): /ˈkɒment/ or commentary (n): /ˈkɒməntri/ Comment là lời bình, lời nhận xét, phê phán. Khi ta đưa ra một comment tức là ta bày tỏ ý...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 09:44 PM
  comment or commentary
  • Trả lời: 0
  • Xem: 639
  04-29-2013, 09:44 PM Đến bài cuối
 20. xx4 Comic or comical

  Comic (adj): /ˈkɒmɪk/ or comical (adj): /ˈkɒmɪkl/ Cả hai đều là tính từ ám chỉ gây cười, hài hước, vui nhộn. Trước đây hai từ comic và comical...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 08:56 PM
  comic or comical
  • Trả lời: 0
  • Xem: 562
  04-29-2013, 08:56 PM Đến bài cuối
 21. xx6 College or university

  College (n): / ˈkɒlɪdʒ/ or university (n): /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ University là trường đại học, viện đại học, tức là học viện, cơ sở giảng dạy, nghiên...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 02:25 PM
  college or university
  • Trả lời: 0
  • Xem: 675
  04-29-2013, 02:25 PM Đến bài cuối
 22. xx5 Collectable & collectible, colombia & columbia

  Collectable & collectible, colombia & columbia 1. Collectable & collectible. Cả hai đều vừa là danh từ và là tính từ, có nghĩa giống nhau. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 01:59 PM
  collectable & collectible, colombia & columbia
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,947
  04-29-2013, 01:59 PM Đến bài cuối
 23. xx6 Collaborate or cooperate

  Collaborate (v): /kəˈlæbəreɪt / or cooperate (v): /kəʊˈɒpəreɪt/ Collaborate cò nghĩa: cùng làm việc với ai, cộng tác với ai. Khi người ta...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 01:36 PM
  collaborate or cooperate
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,061
  04-29-2013, 01:36 PM Đến bài cuối
 24. xx3 Freezing, chilly, cold & cool

  Cold (adj): /kəʊld/, freezing (adj): /ˈfriːzɪŋ/, cool (adj): / kuːl / & Chilly (adj): /ˈtʃɪli/ Là các từ chỉ mức độ lạnh khác nhau. Cold chỉ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 12:41 AM
  chilly, cold & cool, freezing
  • Trả lời: 0
  • Xem: 733
  04-29-2013, 12:41 AM Đến bài cuối
 25. xx4 Coiffeur & coiffure, Cold-slaw & cole-slaw

  Coiffeur & coiffure, Cold-slaw & cole-slaw 1. Coiffeur và coiffure. Hai danh từ này du nhập từ tiếng Pháp, coiffeur vào thế kỉ thứ 19 và...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-29-2013 12:10 AM
  coiffeur & coiffure, cold-slaw & cole-slaw
  • Trả lời: 0
  • Xem: 610
  04-29-2013, 12:10 AM Đến bài cuối
 26. xx5 Cloth, clothes & coat

  Coat (n): /kəʊt /, Cloth (n): /klɒθ/ & clothes (n): /kləʊðz/ 1. Cloth có nghĩa: vải, tức chất liệu làm từ sợi bông, len...Dùng để may quần áo,...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-28-2013 11:53 PM
  cloth, clothes & coat
  • Trả lời: 0
  • Xem: 711
  04-28-2013, 11:53 PM Đến bài cuối
 27. xx11 Close or shut

  Close (v): / kləʊz/ or shut (v): /ʃʌt/ 1. Hai động từ close và shut thường được dùng với nghĩa tương tự nhau: đóng lại. Close/shut the door,...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 05:00 PM
  close or shut
  • Trả lời: 0
  • Xem: 810
  04-27-2013, 05:00 PM Đến bài cuối
 28. xx7 Cloakroom or checkroom

  Cloakroom (n): /ˈkləʊkruːm / or checkroom (n): /ˈtʃekruːm/ Ở Anh, Cloakroom là phòng giữ mũ, áo (cloak là danh từ, có nghĩa: áo choàng, áo khoác...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 04:32 PM
  cloakroom or checkroom
  • Trả lời: 0
  • Xem: 585
  04-27-2013, 04:32 PM Đến bài cuối
 29. xx3 prune,pare & trim

  Trim (v): /trɪm/, pare (v): / peə(r)/ & prune (n0: /pruːn/ 1. Trim là tỉa, cắt chút ít cho gọn hơn, như cắt tỉa tóc, râu, xén tỉa cây... Now is a...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 04:15 PM
  pare & trim, prune
  • Trả lời: 0
  • Xem: 587
  04-27-2013, 04:15 PM Đến bài cuối
 30. xx5 Clip or shave

  Clip (n): /klɪp/ or shave (v): /ʃeɪv/ 1. Clip là cắt, xén, tỉa...cho ngắn đi (nhất là bằng kéo), như cắt xén hàng rào, lông cừu bằng kéo xén. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 04-27-2013 03:58 PM
  clip or shave
  • Trả lời: 0
  • Xem: 601
  04-27-2013, 03:58 PM Đến bài cuối

Trang 16 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng