Trang 13 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối
Chủ đề từ 361 đến 390 của 804

Diễn đàn: Vocabulary in use

Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

 1. xx9 Wait for & look forward to

  Wait for & look forward to 1. Wait for có nghĩa là chờ đợi. Người ta wait for khi họ mong muốn thời gian qua nhanh để việc gì đó sẽ đến hoặc khi...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 12:38 PM
  wait for & look forward to
  • Trả lời: 0
  • Xem: 756
  05-08-2013, 12:38 PM Đến bài cuối
 2. xx9 Expect & hope

  Expect (v): /ɪkˈspekt / , hope (v): /həʊp/ 1. Expect là trông chờ, mong đợi. Nếu ta mong chờ một việc gì sẽ diễn ra thì ta tin rằng việc đó sẽ xảy...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 12:21 PM
  expect & hope
  • Trả lời: 0
  • Xem: 883
  05-08-2013, 12:21 PM Đến bài cuối
 3. xx4 Excuse, forgive & apologize

  Excuse (n): /ɪkˈskjuːs /, forgive (v): /fəˈɡɪv / & apologize (v): /əˈpɒlədʒaɪz/ Là những từ nói về xin lỗi, miễn lỗi, thứ lỗi. 1. Excuse ngoài...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 11:26 AM
  excuse, forgive & apologize
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,011
  05-08-2013, 11:26 AM Đến bài cuối
 4. xx6 Excited or exciting

  Excited (adj): /ɪkˈsaɪtɪd/ or exciting (adj): /ɪkˈsaɪtɪŋ/ 1. Excited có nghĩa: cảm thấy hay biểu lộ sự kích thích. Excited dùng để diễn tả cảm...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-08-2013 11:04 AM
  excited or exciting
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11,549
  05-08-2013, 11:04 AM Đến bài cuối
 5. xx6 Examination, inspection & scrutiny

  Examination (n): /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/, inspection (n): /ɪnˈspekʃn / & scrutiny (n): /ˈskruːtəni/ Examination là từ có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 05:24 PM
  examination, inspection & scrutiny
  • Trả lời: 0
  • Xem: 670
  05-07-2013, 05:24 PM Đến bài cuối
 6. xx6 exam or examination

  exam (n): /ɪɡˈzæm/ or examination (n): /examination/ Exam là hình thức viết tắt,rút ngắn của examination. Cả hai đều đề cập đến những cuộc thi,...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 05:02 PM
  exam or examination
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,528
  05-07-2013, 05:02 PM Đến bài cuối
 7. xx4 Evidence, exhibit, testimony & proof

  Evidence (n): /ˈevɪdəns /, exhibit (v): /ɪɡˈzɪbɪt /, testimony (n): /'testɪməni/ & proof (n): /pruːf/ Đều là những từ đề cập tới chứng cứ, tang...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 04:42 PM
  evidence, exhibit, testimony & proof
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,163
  05-07-2013, 04:42 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Every other & every second

  Every other & every second Nếu một sự việc diễn ra theo kiểu khoảng cách, thí dụ như diễn ra ngày hôm nay, ngày mai nghỉ, ngày mốt lại tái diễn và...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 04:20 PM
  every other & every second
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,593
  05-07-2013, 04:20 PM Đến bài cuối
 9. xx5 Every other & every second

  Every other & every second

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 04:14 PM
  every other & every second
  • Trả lời: 0
  • Xem: 557
  05-07-2013, 04:14 PM Đến bài cuối
 10. xx3 Everyday or every day

  Everyday or every day Cần phân biệt ngữ nghĩa các từ này. Everyday có nghĩa: hàng ngày, thường nhật, tức ám chỉ những gì được sử dụng hay xảy...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 04:10 PM
  everyday or every day
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,184
  05-07-2013, 04:10 PM Đến bài cuối
 11. xx4 Ever or before

  Ever (adv): /ˈevə(r)/ or before (pre): /bɪˈfɔːr./ Cả hai từ đều có thể dùng với nghĩa: vào bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, nhưng cần để ý đến...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 01:04 PM
  ever or before
  • Trả lời: 0
  • Xem: 712
  05-07-2013, 01:04 PM Đến bài cuối
 12. xx3 Eventually or finally

  Eventually (adv): /ɪˈventʃuəli/ or finally (adv): /ˈfaɪnəli/ Ta cần tránh dùng lầm lẫn giữa hai từ này. 1. Eventually là: rốt cuộc, cuối cùng....

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 12:50 PM
  eventually or finally
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,401
  05-07-2013, 12:50 PM Đến bài cuối
 13. xx10 Event, incident & occurrence

  Event (n): /ɪˈvent/, incident (n): /ˈɪnsɪdənt/ & occurrence (n): /əˈkʌrəns/ Là những từ đề cập đến những sự kiện xảy ra. 1. Event thường là...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 12:27 PM
  event, incident & occurrence
  • Trả lời: 0
  • Xem: 735
  05-07-2013, 12:27 PM Đến bài cuối
 14. xx13 Ethic, ethics & ethical

  Ethic (n): /ˈeθɪk/, ethics & ethical (adj): /ˈeθɪkl/ 1. Danh từ ethic có nghĩa: đức tin, đạo lý ảnh hưởng đến lối sống của một cộng đồng; là hệ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 12:06 PM
  ethic, ethics & ethical
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,292
  05-07-2013, 12:06 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Error, mistake, blunder & slip

  Error (n): /ˈerə(r)/, mistake (n): /mɪˈsteɪk/, blunder (n): /ˈblʌndə(r/ & slip (v): /slɪp/ Là những từ ám chỉ đến những sai sót lệch lạc, những...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 11:20 AM
  blunder & slip, error, mistake
  • Trả lời: 0
  • Xem: 877
  05-07-2013, 11:20 AM Đến bài cuối
 16. xx8 envelop or envelope

  envelop (v): /ɪnˈveləp/ or envelope (n): /ˈenvələʊp/ Hai từ này phát âm khác nhau. Envelop có nghĩa: bao bọc, bao phủ, vây quanh. danh từ là...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 11:02 AM
  envelop or envelope
  • Trả lời: 0
  • Xem: 781
  05-07-2013, 11:02 AM Đến bài cuối
 17. xx6 Enter, go into & come into

  Enter (v): /ˈentə(r)/, go into & come into Đều có nghĩa là đi vào. Ngoài nghĩa thông dụng là đến hoặc đi vào , enter còn dùng với khá nhiều...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 10:53 AM
  enter, go into & come into
  • Trả lời: 0
  • Xem: 877
  05-07-2013, 10:53 AM Đến bài cuối
 18. xx14 Engaged, engineer & engine driver

  Engaged (adj): /ɪnˈɡeɪdʒd/, engineer (n): /ˌendʒɪˈnɪə/ & engine driver 1. Engaged Ở đây ta cần chú ý tới ngữ nghĩa đính hôn của từ này. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 10:39 AM
  engaged, engineer & engine driver
  • Trả lời: 0
  • Xem: 730
  05-07-2013, 10:39 AM Đến bài cuối
 19. xx11 Endemic, epidemic & pandemic

  Endemic (adj): /enˈdemɪk /, epidemic (n): /ˌepɪˈdemɪk/ & pandemic (n): /pænˈdemɪk/ Cả ba đều nói về dịch bệnh, nhưng ở mức độ khác nhau. ...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 10:07 AM
  endemic, epidemic & pandemic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 652
  05-07-2013, 10:07 AM Đến bài cuối
 20. Ended or ending

  Ended (n): /end/ or ending (n): /ˈendɪŋ / Hai từ này gây nhiều tranh cãi về cách dùng. Một số người cho rằng, ended thích hợp khi mô tả một...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-07-2013 12:15 AM
  ended or ending
  • Trả lời: 0
  • Xem: 643
  05-07-2013, 12:15 AM Đến bài cuối
 21. xx6 Enable or allow

  Enable v): /ɪˈneɪbl / or allow (v): /əˈlaʊ/ Hai từ này đễ bị dùng lẫn lộn. Enable có nghĩa: giúp cho, tạo cho; Enable một người nào làm một...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 11:56 PM
  enable or allow
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,558
  05-06-2013, 11:56 PM Đến bài cuối
 22. xx13 Employ or use

  Employ (v): /ɪmˈplɔɪ / or use (v): /juːz/ Employ ngoài nghĩa thuê mướn ai làm việc gì, thì còn cò nghĩa: sử dụng, dùng; như khi ta nói sử dụng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 11:38 PM
  employ or use
  • Trả lời: 0
  • Xem: 632
  05-06-2013, 11:38 PM Đến bài cuối
 23. xx4 Eminent or imminent

  Eminent (adj): /ˈemɪnənt/ or imminent (adj): /ˈɪmɪnənt/ Hai từ này vừa khác biệt ngữ nghĩa, lại chẳng giống nhau về phát âm, nhưng một số người...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 11:26 PM
  eminent or imminent
  • Trả lời: 0
  • Xem: 589
  05-06-2013, 11:26 PM Đến bài cuối
 24. xx13 Emigration, immigration & migration

  Emigration (v): /ˈemɪɡreɪt/, immigration (n): /ˌɪmɪˈɡreɪʃn/ & migration (n): /maɪˈɡreɪʃn/ Đây là những từ nói về vấn đề di trú và rất dễ bị dùng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 08:15 PM
  emigration, immigration & migration
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,066
  05-06-2013, 08:15 PM Đến bài cuối
 25. xx9 elicit or illicit

  elicit (v): /iˈlɪsɪt / or illicit (adj): /ɪˈlɪsɪt/ Là hai từ đồng âm dị nghĩa. Elicit có nghĩa: luận ra, moi ra một câu trả lời, một manh mối...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 06:39 PM
  elicit or illicit
  • Trả lời: 0
  • Xem: 620
  05-06-2013, 06:39 PM Đến bài cuối
 26. xx1 Electric, electrical & electronic

  Electric (adj): /ɪˈlektrɪk/, electrical (adj): /ɪˈlektrɪkl / & electronic (adj): /ɪˌlekˈtrɒnɪk/ Cả ba đều liên quan đến điện, điện tử. Ta dùng...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 06:28 PM
  electric, electrical & electronic
  • Trả lời: 0
  • Xem: 6,651
  05-06-2013, 06:28 PM Đến bài cuối
 27. xx3 Elder, eldest & older, oldest

  Elder (adj): /ˈeldə(r)/, eldest (adj): /ˈeldɪst/ & older (adj): /əʊld/, oldest 1. Nếu giữa hai người, người nào ra đời trước thì nói người đó...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 06:11 PM
  elder, eldest & older, oldest
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9,934
  05-06-2013, 06:11 PM Đến bài cuối
 28. xx5 Frugal, thrifty, parsimonious & penny-pinching

  Frugal (adj): /ˈfruːɡl /, thrifty (adj): /ˈθrɪfti /, parsimonious (adj)" /ˌpɑːsɪˈməʊniəs/ & penny-pinching Ngoài ra còn : Economical, miserly,...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 05:38 PM
  frugal, parsimonious & penny-pinching, thrifty
  • Trả lời: 0
  • Xem: 966
  05-06-2013, 05:38 PM Đến bài cuối
 29. xx11 Easy or easily

  Easy (adj): /ˈiːzi/ or easily (adv): /ˈiːzəli/ 1. Easy có nghĩa: dễ, dễ dàng; ám chỉ sự thực hiện một việc gì đó không khó , không cần nỗ lực lớn...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 05:11 PM
  easy or easily
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,100
  05-06-2013, 05:11 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Eastward, westward, southward & northward

  Eastward (adv): /ˈiːstwədz/, westward (adv): /ˈwestwədz/, southward (adv): /ˈsaʊθwədz / & northward (adv): /ˈnɔːθwədz / Là những từ chỉ các động...

  Bắt đầu bởi vip.words.pro., 05-06-2013 04:57 PM
  eastward, southward & northward, westward
  • Trả lời: 0
  • Xem: 610
  05-06-2013, 04:57 PM Đến bài cuối

Trang 13 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng