Trang 38 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 1111 đến 1140 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Key: Questions and noun clauses-Part 3

  1. A: Where does Fred live? B: (...) wants to know where Fred lives. 2. A: What time is it? B: ( Roberto) wants to know what time is it. ...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 07:46 PM
  key: questions and noun clauses-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 688
  06-06-2013, 07:46 PM Đến bài cuối
 2. xx1 Exercise: Questions and noun clauses-Part 3

  (Exercise 3) Make questions and noun clauses. (Tạo câu hỏi và mệnh đề danh từ). 1. Fred lives ( in an apartment). 2. It's (ten o'clock). ...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 07:44 PM
  exercise: questions and noun clauses-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 722
  06-06-2013, 07:44 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Key: Questions and noun clauses-Part 2

  1. Who is that man? ...who that man is. 2. Where does george live? ...where george lives. 3. What did Ann by? ...what Ann bought.

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 07:16 PM
  key: questions and noun clauses-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 585
  06-06-2013, 07:16 PM Đến bài cuối
 4. xx1 Exercise: Questions and noun clauses-Part 2

  (Exercise 2) Make a question from the given sentence. The words in parentheses should be the answer to the question you make. Use a question word(...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 07:15 PM
  exercise: questions and noun clauses-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,117
  06-06-2013, 07:15 PM Đến bài cuối
 5. xx1 Key: Questions and noun clauses-Part 1

  1. Where (?) 5. How (?) 9. I don't know (.) 13. When (?) 2. I don't know (.) 6. I don't know (.)

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 06:36 PM
  key: questions and noun clauses-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 752
  06-06-2013, 06:36 PM Đến bài cuối
 6. xx1 Exercise: Questions and noun clauses-Part 1

  (Exercise 1) If the given words are a question, insert a capital letter and a question mark. If the given words are a noun clause, write " I don't...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 06:35 PM
  exercise: questions and noun clauses-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 872
  06-06-2013, 06:35 PM Đến bài cuối
 7. xx1 Key: Questions and noun clauses

  1. Q (?) 2. N.CL. (.) 3. Q (?) 4. N.CL. (.) 5. Q (?) 6. N.CL. (.) 7. N.CL. (.) 8. Q (?)

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 06:15 PM
  key: questions and noun clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 598
  06-06-2013, 06:15 PM Đến bài cuối
 8. xx1 Exercise: Questions and noun clauses

  (Exercise 6) Identify noun clauses and questions. Look at the underlined part of each sentence. If the underlined part is a question, circle Q. If...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 06:14 PM
  exercise: questions and noun clauses
  • Trả lời: 0
  • Xem: 709
  06-06-2013, 06:14 PM Đến bài cuối
 9. xx1 Key: The passive-Part B. 2

  1. D 2. A 3. C 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 02:50 PM
  key: the passive-part b. 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 596
  06-06-2013, 02:50 PM Đến bài cuối
 10. xx1 Exercise: The passive-Part B. 2

  (Exercise 12) Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu). 1. When I woke up and looked outside, the landscape had...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 02:49 PM
  exercise: the passive-part b. 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 988
  06-06-2013, 02:49 PM Đến bài cuối
 11. xx1 Key: The passive-Part B. 1

  1. C 2. A 3. B 4. B 5. B 6. A 7. B 8. A

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 02:11 PM
  key: the passive-part b. 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 605
  06-06-2013, 02:11 PM Đến bài cuối
 12. xx1 Exercise: The passive-Part B. 1

  (Exercise 11) Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu). 1. " Can't we do something about the situation? " "...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 02:10 PM
  exercise: the passive-part b. 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,133
  06-06-2013, 02:10 PM Đến bài cuối
 13. xx1 Key: The passive-Part A.2

  1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. C 7. A 8. B

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 01:36 PM
  key: the passive-part a.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 567
  06-06-2013, 01:36 PM Đến bài cuối
 14. xx1 Exercise: The passive-Part A.2

  (Exercise 10) Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu) 1. A shortage of water is a problem in many parts of the...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 01:35 PM
  exercise: the passive-part a.2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 890
  06-06-2013, 01:35 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Key: The passive-Part A.1

  1. A 2. C 3. A 4. C 5. D 6. D 7. C 8. D

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 01:04 PM
  key: the passive-part a.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 687
  06-06-2013, 01:04 PM Đến bài cuối
 16. xx1 Exercise: The passive-Part A.1

  (Exercise 9) Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu) 1. I still can't believe it! My bicycle __________ last night....

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-06-2013 01:03 PM
  exercise: the passive-part a.1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,472
  06-06-2013, 01:03 PM Đến bài cuối
 17. xx1 Key: Active and passive-Part 2

  Complete the sentences with the words in parentheses. ( Dùng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu). 1. was not fooled 5. proposed...is not...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-05-2013 11:06 PM
  key: active and passive-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 671
  06-05-2013, 11:06 PM Đến bài cuối
 18. xx1 Exercise: Active and passive-Part 2

  (Exercise 6) Complete the sentences with the words in parentheses. ( Dùng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu). 1. I (fool,...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-05-2013 11:06 PM
  exercise: active and passive-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 948
  06-05-2013, 11:06 PM Đến bài cuối
 19. xx1 Key: Active and passive-Part 3

  Complete the sentences with the words in parentheses. ( Dùng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu). 1. were served 6. are discriminated ......

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-05-2013 10:28 PM
  key: active and passive-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 724
  06-05-2013, 10:28 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Exercise: Active and passive-Part 3

  (Exercise 7) Complete the sentences with the words in parentheses. ( Dùng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu). 1. Only coffee and dessert...

  Bắt đầu bởi vip.exercise, 06-05-2013 10:27 PM
  exercise: active and passive-part 3
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,517
  06-05-2013, 10:27 PM Đến bài cuối
 21. xx6 Key: May, might , will ( part 2 )

  Free respone. (Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English. 3rd ed.) Review exerciseĐẶT CÂU HỎI /1.59/

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-05-2013 12:12 AM
  key: may might, will ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 508
  06-05-2013, 12:12 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Exercise: May, might , will ( part 2 )

  Complete the sentences with may, might, will or won't and the verb in paretheses. Give your own opinion. ( Hoàn thành câu bằng may, might, will...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-05-2013 12:11 AM
  exercise: may might, will ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 557
  06-05-2013, 12:11 AM Đến bài cuối
 23. xx6 Key: May, might , will ( part 1 )

  1. unsure 6. unsure 2. sure 7. sure 3. sure 8. unsure

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-05-2013 12:03 AM
  key: may might, will ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 853
  06-05-2013, 12:03 AM Đến bài cuối
 24. xx6 Exercise: May, might , will ( part 1 )

  Underline the meaning of the sentence: "sure" or "unsure". ( Xác định ý nghĩa của câu là “chắc chắn” hay “không chắc chắn” bằng cách gạch chân...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-05-2013 12:03 AM
  exercise: may might will ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 741
  06-05-2013, 12:03 AM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: Verb review: past, present and future ( part 2 )

  7.A: Did you do B: was ... went ... slept 8.A: said B: didn't understand

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-04-2013 05:46 PM
  key: verb review: past, present and future 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 568
  06-04-2013, 05:46 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Verb review: past, present and future ( part 2 )

  (Exercise 14) Complete the sentences. Use the words in paretheses. Use any appropriate verb form. ( Hoàn thành câu bằng hình thức đúng của các từ...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-04-2013 05:45 PM
  exercise: verb review: past present and future 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 698
  06-04-2013, 05:45 PM Đến bài cuối
 27. xx1 Key: The present vs. the past - Part 1

  1. memorized 2. photographing 3. equipped 4. destroyed 5. rubbing 6. whispering

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-04-2013 07:17 AM
  key: the present vs. the past - part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 604
  06-04-2013, 07:17 AM Đến bài cuối
 28. xx1 Exercise: The present & the past - Part 1

  Use the present participle or the past participle of the given verbs to complete the centences. Use each verb only once. ( Dùng hiện tại phân từ...

  Bắt đầu bởi vip.lannguyen.pro, 06-04-2013 07:16 AM
  exercise: the present & the past - part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 547
  06-04-2013, 07:16 AM Đến bài cuối
 29. xx6 Key: Verb review: past, present and future ( part 1 )

  1.A: lost B: think ... left 2.A: are you going to wear / will you wear / are you wearing B: am going to wear / will wear / am wearing...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 11:50 PM
  key: verb review: past present and future 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 569
  06-03-2013, 11:50 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: Verb review: past, present and future ( part 1 )

  (Exercise 13) Complete the sentences. Use the words in parentheses. Use any appropriate verb form. ( Hoàn thành câu bằng hình thức đúng của các từ...

  Bắt đầu bởi vip.thu.pro23, 06-03-2013 11:49 PM
  exercise: verb review: past present and future 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 907
  06-03-2013, 11:49 PM Đến bài cuối

Trang 38 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng