Trang 27 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 781 đến 810 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx1 Exercise: Passive infinitives

  (Exercise 1) Choose the correct answer. ( Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.) 1. When I told Tim the news, he seemed_________. A. to...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-15-2013 09:24 AM
  exercise: passive infinitives
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,349
  06-15-2013, 09:24 AM Đến bài cuối
 2. xx1 Key: Using too and enough

  1. I didn't have enough time to finish my work yesterday. 2. Linda isn't well enough to go back to work. 3. Scissors are too sharp for very...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-15-2013 09:07 AM
  key: using too and enough
  • Trả lời: 0
  • Xem: 612
  06-15-2013, 09:07 AM Đến bài cuối
 3. xx1 Exercise: Using too and enough

  Combine the given ideas into one sentence. Add to when an infinitive is required. (Kết hợp những từ cho sẵn để tạo thành câu hoàn chỉnh, thêm “to”...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-15-2013 09:06 AM
  exercise: using too and enough
  • Trả lời: 0
  • Xem: 661
  06-15-2013, 09:06 AM Đến bài cuối
 4. xx6 Key: Nouns and adjectives ( part 5 )

  1. birthday present happy birthday birthday cake 4. airplane noise airplane movie airplane ticket 2. messy kitchen kitchen cabinets

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:57 AM
  key: nouns and adjectives ( part 5 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 526
  06-15-2013, 12:57 AM Đến bài cuối
 5. xx6 Exercise: Nouns and adjectives ( part 5 )

  Use the given words to make common ADJECTIVE + NOUN or NOUN + NOUN PHRASES. ( Dùng những từ cho sẵn để tạo các cụm “tính từ + danh từ” hoặc “danh từ...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:56 AM
  exercise: nouns and adjectives ( part 5 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 559
  06-15-2013, 12:56 AM Đến bài cuối
 6. xx6 Key: Nouns and adjectives ( part 4 )

  Sample answers: 1. heavy traffic ... traffic sign 2. difficult grammar ... grammar book 3. big apartment ... apartment building

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:43 AM
  key: nouns and adjectives ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 577
  06-15-2013, 12:43 AM Đến bài cuối
 7. xx6 Exercise: Nouns and adjectives ( part 4 )

  Make two phrases for each given noun: ADJECTIVE + NOUN and NOUN + NOUN. ( Tạo cụm “tính từ + danh từ” và cụm “danh từ + danh từ” cho những danh từ...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:42 AM
  exercise: nouns and adjectives ( part 4 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 510
  06-15-2013, 12:42 AM Đến bài cuối
 8. xx6 Key: Nouns and adjectives ( part 3 )

  1. adjective 5. adjective 2. noun 6. noun 3. noun 7. noun

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:32 AM
  key: nouns and adjectives ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 491
  06-15-2013, 12:32 AM Đến bài cuối
 9. xx6 Exercise: Nouns and adjectives ( part 3 )

  How is the underlined word used ? Circle adjective or noun. ( Xác định từ loại trong câu của các từ gạch chân. ) 1. The camera store has...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:31 AM
  exercise: nouns and adjectives ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 659
  06-15-2013, 12:31 AM Đến bài cuối
 10. xx6 Key: Nouns and adjectives ( part 2 )

  Sample answers: interesting song. happy person chicken soup

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:16 AM
  key: nouns and adjectives ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 544
  06-15-2013, 12:16 AM Đến bài cuối
 11. xx6 Exercise: Nouns and adjectives ( part 2 )

  Make adjective + noun phrases. Use the words in the list. You may use a word more than once. ( Dùng các tính từ và danh từ cho sẵn để tạo nên các...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:15 AM
  exercise: nouns and adjectives ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 521
  06-15-2013, 12:15 AM Đến bài cuối
 12. xx6 Key: Nouns and adjectives ( part 1 )

  ADJECTIVE NOUNS tall

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:02 AM
  key: nouns and adjectives ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 534
  06-15-2013, 12:02 AM Đến bài cuối
 13. xx6 Exercise: Nouns and adjectives ( part 1 )

  How are the words in the list usually used ? Write them in the correct column. ( Xác định từ loại của các từ cho sẵn. ) tall pens boat

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-15-2013 12:01 AM
  exercise: nouns and adjectives ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 622
  06-15-2013, 12:01 AM Đến bài cuối
 14. xx6 Key: Chapter review ( part 2 )

  1. B 6. A 2. C 7. C 3. C 8. B

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 11:49 PM
  key: chapter review ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 501
  06-14-2013, 11:49 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Exercise: Chapter review ( part 2 )

  Choose the correct completion for each sentence. ( Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu. ) 1. It's very late and I have to get up early. I...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 11:48 PM
  exercise: chapter review ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 626
  06-14-2013, 11:48 PM Đến bài cuối
 16. xx6 Key: Let's

  Sample answers: 1. Let's go to the park. 2. Let's relax tonight. 3. Let's have a party for her.

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 11:35 PM
  key: let's
  • Trả lời: 0
  • Xem: 488
  06-14-2013, 11:35 PM Đến bài cuối
 17. xx6 Exercise: Let's

  Write a respomse with Let's. ( Dùng “Let’s” viết câu đáp lại cho những câu có sẵn. ) 1.A: The sun is shining. It's going to be a warm day. B:...

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 11:34 PM
  exercise: let's
  • Trả lời: 0
  • Xem: 748
  06-14-2013, 11:34 PM Đến bài cuối
 18. xx6 Key: Modal review.

  1. b 5. c 2. a 6. c 3. b 7. a

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 10:23 PM
  key: modal review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 496
  06-14-2013, 10:23 PM Đến bài cuối
 19. xx6 Exercise: Modal review.

  Choose the sentence that is closet in meaning. ( Chọn câu có nghĩa gần nhất với nghĩa của câu cho trước. ) 1. We must leave. a. We should leave....

  Bắt đầu bởi vip.practice., 06-14-2013 10:22 PM
  exercise: modal review.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 637
  06-14-2013, 10:22 PM Đến bài cuối
 20. xx1 Key: Too vs. very-Part 2

  1. very 2. very 3. very...too 4. too 5. very 6. too 7. too

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:53 PM
  key: too vs. very-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 503
  06-14-2013, 05:53 PM Đến bài cuối
 21. xx1 Exercise: Too vs. very-Part 2

  Add too or very to the sentences as appropriate. (Thêm “too” hoặc “very” để hoàn thành câu.) 1. Learning a second language is___________...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:52 PM
  exercise: too vs. very-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 611
  06-14-2013, 05:52 PM Đến bài cuối
 22. xx1 Key: Too vs. very-Part 1

  1. very 2. too 3. too 4. very 5. too 6. too 7. very 8. too

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:40 PM
  key: too vs. very-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 465
  06-14-2013, 05:40 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Exercise: Too vs. very-Part 1

  Add too or very to the sentences as appropriate. ( Thêm too hoặc very vào câu cho phù hợp.) 1. The box is _____________ heavy, but I can lift it....

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:39 PM
  exercise: too vs. very-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 844
  06-14-2013, 05:39 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Key: Adjectives followed by infinitives- 2

  1. to learn 2. to slip 3. to walk 4. to walk 5. to be 6. to see 7. to hear

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:24 PM
  key: adjectives followed by infinitives- 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 623
  06-14-2013, 05:24 PM Đến bài cuối
 25. xx1 Exercise: Adjectives followed by infinitives- 2

  Complete the sentences with infinitives. ( Hoàn thành câu với nguyên mẫu có to.). 1. The students are motivated_____________ English. 2. Be...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:23 PM
  exercise: adjectives followed by infinitives-2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 790
  06-14-2013, 05:23 PM Đến bài cuối
 26. xx1 Key: Adjective followed by infinitives-Part 1

  1. to get 2. to find out 3. to be 4. to fight 5. to go 6. to stay...(to) read 7. to help

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:10 PM
  key: adjective followed by infinitives-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 707
  06-14-2013, 05:10 PM Đến bài cuối
 27. xx1 Exercise: Adjective followed by infinitives-Part 1

  (Exercise 1) Complete the sentences with infinitives. (Hoàn thành câu với động từ nguyên mẫu.) 1. I was glad ______________ a letter from you. ...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 05:07 PM
  exercise: adjective followed by infinitives
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,472
  06-14-2013, 05:07 PM Đến bài cuối
 28. Key: In order to-Part 2

  1. in order 2. in order 3. X 4. in order 5. in order 6. X...X

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 03:02 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 612
  06-14-2013, 03:02 PM Đến bài cuối
 29. xx1 Exercise: In order to-Part 2

  (Exercise 2) Add in order if possible. If nothing should be added, write X. (Thêm “in order” vào câu nếu cần thiết. Nếu không cần thêm, dùng kí...

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 03:00 PM
  exercise: in order to-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 704
  06-14-2013, 03:00 PM Đến bài cuối
 30. xx1 Key: In order to-Part 1

  1. X 2. in order 3. in order 4. in order 5. X 6. X

  Bắt đầu bởi vip.practice.pro, 06-14-2013 02:47 PM
  key: in order to-part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 641
  06-14-2013, 02:47 PM Đến bài cuối

Trang 27 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng