Trang 18 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối
Chủ đề từ 511 đến 540 của 1726

Diễn đàn: English exercises

Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

 1. xx6 Key: Comparisons with adverbs.

  ADJECTIVE ADVERB COMPARATIVE SUPERLATIVE 1. quick quickly more quickly the most quickly

  Bắt đầu bởi vip.goodidea.pro, 06-24-2013 02:56 PM
  key: comparisons with adverbs.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 634
  06-24-2013, 02:56 PM Đến bài cuối
 2. xx6 Exercise: Comparisons with adverbs.

  Write the correct form for the given adjectives. ( Viết hình thức đúng của các tính từ cho trước. ) ADJECTIVE ADVERB COMPARATIVE

  Bắt đầu bởi vip.goodidea.pro, 06-24-2013 02:55 PM
  exercise: comparisons with adverbs.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 748
  06-24-2013, 02:55 PM Đến bài cuối
 3. xx1 Exercise: Periods and commas-Part 2

  (Exercise 2) Punctuate these sentences by adding periods (.) or commas (,) as necessary. Do not add any words. Capitalize letters where necessary....

  Bắt đầu bởi vip.hello.pro, 06-21-2013 08:03 PM
  exercise: periods and commas-part 2
  • Trả lời: 0
  • Xem: 685
  06-21-2013, 08:03 PM Đến bài cuối
 4. xx6 Key: Possessive adjective review

  1. B 5. D 2. D 6. C 3. B 7. A

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 03:39 PM
  key: possessive adjective review
  • Trả lời: 0
  • Xem: 518
  06-21-2013, 03:39 PM Đến bài cuối
 5. xx6 Exercise: Possessive adjective review

  Choose the correct completions. ( Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. ) 1. This newspaper is yours. That newspaper is ________ . A. our B....

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 03:38 PM
  exercise: possessive adjective review
  • Trả lời: 0
  • Xem: 638
  06-21-2013, 03:38 PM Đến bài cuối
 6. xx6 Key: Verbs after but ( part 2 )

  Sample answers: 1. cats don't. 2. cows don't. 3. people can't.

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 01:12 PM
  key: verbs after but ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 595
  06-21-2013, 01:12 PM Đến bài cuối
 7. xx6 Exercise: Verbs after but ( part 2 )

  Complete the sentences with your own words. ( Viết tiếp phần còn lại của câu. ) 1. Birds have wings, but cats don't. 2. Dogs barks, but...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 01:11 PM
  exercise: verbs after but ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 621
  06-21-2013, 01:11 PM Đến bài cuối
 8. xx6 Exercise: Verbs after but ( part 1 )

  Complete each sentence with an appropriate verb : affirmative or negative. ( Hoàn thành câu bằng động từ thích hợp: hình thức khẳng định hoặc phủ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 01:03 PM
  exercise: verbs after but ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 621
  06-21-2013, 01:03 PM Đến bài cuối
 9. xx6 Key: Using but.

  1. slow 6. cheap / inexpensive 2. cold 7. comfortable 3. hard 8. cool

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:54 PM
  key: using but.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 416
  06-21-2013, 12:54 PM Đến bài cuối
 10. xx6 Exercise: Using but.

  Complete each sentence with the opposite adjective. ( Hoàn thành câu bằng tính từ trái nghĩa. ) 1. A sports car is fast, but a bike is slow. ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:53 PM
  exercise: using but.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 614
  06-21-2013, 12:53 PM Đến bài cuối
 11. xx6 Key: Review: comparatives, superlatives, and one of.

  1. the biggest 6. the largest 2. longer than 7. the longest 3. the hottest place 8. The smallest

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:45 PM
  and one of., key: review:comparatives, superlatives
  • Trả lời: 0
  • Xem: 557
  06-21-2013, 12:45 PM Đến bài cuối
 12. xx6 Exercise: Review: comparatives, superlatives, and one of.

  Complete the sentences with the correct form of the given words. ( Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ cho sẵn. ) 1. big Asia is the...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:44 PM
  and one of., exercise:review:comparatives, superlatives
  • Trả lời: 0
  • Xem: 625
  06-21-2013, 12:44 PM Đến bài cuối
 13. xx6 Key: One of + superlative.

  1. Lichtenstein is one of the smallest countries in the world. 2. ... is one of the biggest cities. 3. ... is one of the hardest languages...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:35 PM
  key: one of + superlative.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 550
  06-21-2013, 12:35 PM Đến bài cuối
 14. xx6 Exercise: One of + superlative.

  Make sentences with one of + superlative. Use the given words. Give your own opinion. ( Viết câu theo ý nghĩ của bạn dựa trên những từ cho sẵn và...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:33 PM
  exercise: one of + superlative.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 953
  06-21-2013, 12:33 PM Đến bài cuối
 15. xx6 Key: One of + superlative + plural noun (part 2 )

  Sample answers: 1. Running is one of the easiest sports to learn. 2. Skydiving is one of the most dangerous sports. 3. Golf is one of...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:59 AM
  key: one of + superlative + plural noun (part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 599
  06-21-2013, 12:59 AM Đến bài cuối
 16. xx6 Exercise: One of + superlative + plural noun (part 2 )

  Make sentence with one of + superlative. Use the given adjectives and the sports in the list. Give your own opinion. ( Viết câu theo ý nghĩ của bạn,...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:58 AM
  exercise: one of+superlative+plural noun (part 2)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 529
  06-21-2013, 12:58 AM Đến bài cuối
 17. xx6 Key: One of + superlative + plural noun (part 1)

  1. the hottest months 2. the fastest cars 3. the happiest couples 4. the funniest children

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:47 AM
  key: one of + superlative + plural noun (part 1)
  • Trả lời: 0
  • Xem: 597
  06-21-2013, 12:47 AM Đến bài cuối
 18. xx6 Exercise: One of + superlative + plural noun (part 1)

  Complete each sentence with the correct form of the given adjective and noun. ( Hoàn thành mỗi câu với hình thức đúng của tính từ và danh từ cho...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:46 AM
  exercise: one of+superlative+plural noun part 1
  • Trả lời: 0
  • Xem: 570
  06-21-2013, 12:46 AM Đến bài cuối
 19. xx6 Key: Review: comparatives and superlatives.

  Sample answers : 1. Fluffy is the laziest. Fluffy is lazier than Rex. 2. Rex is the most active. Rex is more active than Polly.

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:34 AM
  key: review: comparatives and superlatives.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 549
  06-21-2013, 12:34 AM Đến bài cuối
 20. xx6 Exercise: Review: comparatives and superlatives.

  Write sentences using comparatives and superlatives. Use the given information. ( Viết câu bằng hình thức so sánh hơn và so sánh nhất. Dùng các...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:32 AM
  exercise: review: comparatives and superlatives.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 583
  06-21-2013, 12:32 AM Đến bài cuối
 21. xx6 Key: Superlatives ( part 2 )

  1. A 5-star restaurant is the most expensive. 2. A fast-food restaurant is the most convenient. 3. A 5-star restaurant is the most...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:04 AM
  key: superlatives ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 552
  06-21-2013, 12:04 AM Đến bài cuối
 22. xx6 Exercise: Superlatives ( part 2 )

  Compare the three places to eat. Use the words in the list. Write superlative sentences using the given words. Give your own opinion. ( So sánh ba...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-21-2013 12:03 AM
  exercise: superlatives ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 581
  06-21-2013, 12:03 AM Đến bài cuối
 23. xx6 Key: Superlatives ( part 1 )

  1. ... hardest ... 2. ... most beautiful ... 3. ... most interesting ... 4. ... most boring

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 11:52 PM
  key: superlatives ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 500
  06-20-2013, 11:52 PM Đến bài cuối
 24. xx6 Exercise: Superlatives ( part 1 )

  Complete the sentences using superlatives. Give your opinion. ( Hoàn thành câu với hình thức so sánh nhất bằng cách đưa ra ý kiến riêng của bạn. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 11:51 PM
  exercise: superlatives ( part 1 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 597
  06-20-2013, 11:51 PM Đến bài cuối
 25. xx6 Key: Comparative and superlative forms.

  COMPARATIVE SUPERLATIVE 1. more expensive than the most expensive 2. lazier than the laziest

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 11:42 PM
  key: comparative and superlative forms.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 549
  06-20-2013, 11:42 PM Đến bài cuối
 26. xx6 Exercise: Comparative and superlative forms.

  Write both the comparative and superlative form of the given words. ( Viết hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của những từ có sẵn. ) ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 11:41 PM
  exercise: comparative and superlative forms.
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,108
  06-20-2013, 11:41 PM Đến bài cuối
 27. xx6 Key: Comparatives ( part 3 )

  Sample answers: 1. Life in the country is quieter than life in the city. 2. Life in the city is more expensive than life in the country. ...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 11:29 PM
  key: comparatives ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 524
  06-20-2013, 11:29 PM Đến bài cuối
 28. xx6 Exercise: Comparatives ( part 3 )

  Compare the three places. Write comparative sentences using the given words. Give your own opinion. ( So sánh ba địa điểm. Viết các câu so sánh theo...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 11:27 PM
  exercise: comparatives ( part 3 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 534
  06-20-2013, 11:27 PM Đến bài cuối
 29. xx6 Key: Comparatives ( part 2 )

  Sample answers : 1. 101A is more interesting than 101B. 2. 101B is more boring than 101A. 3. 101B is harder than 101A.

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 10:59 PM
  key: comparatives ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 488
  06-20-2013, 10:59 PM Đến bài cuối
 30. xx6 Exercise: Comparatives ( part 2 )

  Compare the two culture classes using the given words. Give your own opinions. ( So sánh theo cách của bạn về cách học của hai lớp dựa trên những...

  Bắt đầu bởi vip.forever.pro, 06-20-2013 10:58 PM
  exercise: comparatives ( part 2 )
  • Trả lời: 0
  • Xem: 538
  06-20-2013, 10:58 PM Đến bài cuối

Trang 18 của 58 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng