Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Chủ đề từ 31 đến 60 của 62

Diễn đàn: Idioms and Phrasal verb

Thành ngữ & mệnh đề động từ tiếng Anh

 1. xx4 To arrive at sth; to arse about/around

  1. To arrive /əˈraɪv/ To arrive at sth: To agree on sth or to find sth after discussing and thinking about it. Đạt đến điều gì đó sau khi thảo...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-22-2013 03:39 PM
  dien dan ngoai ngu, to arrive at sth, to arse about/around
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,687
  05-22-2013, 03:39 PM Đến bài cuối
 2. xx6 To argue sb into sth; To argue sth out; To argue with sb/sth

  To argue/ˈɑːɡjuː/ 1.To argue sb into sth; to argue sb into doing sth. To persuade sb to do sth by giving them a large number of reasons why they...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 04:09 PM
  dien dan ngoai ngu, to argue sb into sth, to argue sth out, to argue with sb/sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,489
  05-21-2013, 04:09 PM Đến bài cuối
 3. xx5 To apprise sb of sth; To armour sth up

  1.To apprise /əˈpraɪz/ (formal) To apprise sb of sth: To inform sb of sth. Thông báo với ai điều gì. We were fully apprised of the situation....

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 02:34 PM
  dien dan ngoai ngu, to apprise sb of sth, to armour sth up
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,510
  05-21-2013, 02:34 PM Đến bài cuối
 4. xx13 To appertain to sth; To apply for/to sth

  1. To appertain /ˌæpəˈteɪn/ To appertain to sth: To belong to sth, to be connected with sth. Thuộc về hay có quan hệ với cái gì. The duties...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 02:34 PM
  to appertain to sth, to apply for/to sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,207
  05-21-2013, 02:34 PM Đến bài cuối
 5. xx6 To answer (sb) back; to answer for sb/sth; to answer to sb/sth

  To answer/ˈɑːnsə(r)/ 1. To (sb) back: a. To answer back: To defend yourself against sth bad that sb has said about you. Bảo vệ bản thân khỏi...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 02:01 PM
  dien dan ngoai ngu, to answer (sb) back, to answer for sb/sth, to answer to sb/sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,735
  05-21-2013, 02:01 PM Đến bài cuối
 6. xx6 To ante up (sth); To appeal for sth/sb; To appeal for sb to do sth

  1. To ante /'ænti / To ante up; To ante up sth: a. To put forward a bet before the cash are dealt. Đặt cược trước khi tiền được chia. b....

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 01:57 PM
  to ante up (sth), to appeal for sb to do sth, to appeal for sth/sb
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,326
  05-21-2013, 01:57 PM Đến bài cuối
 7. xx6 To amp sth up; to angle for sth

  1. To amp / æmp/ To amp sth up (slang) To make sth louder or stronger. (Cụm từ tiếng lóng) Làm cái gì nghe lớn hơn hay làm nó trở lên mạnh hơn....

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 12:06 PM
  dien dan ngoai ngu, to amp sth up, to angle for sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,031
  05-21-2013, 12:06 PM Đến bài cuối
 8. xx6 To align yourself with sb/sth; To allow for sth

  1. To align /əˈlaɪn/ To align yourself with sb/sth: To publicly support of a person, a group of people or a set of opinions. Liên kết, ủng hộ ý...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 12:05 PM
  dien dan ngoai ngu, to align yourself with sb/sth, to allow for sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,067
  05-21-2013, 12:05 PM Đến bài cuối
 9. xx6 To age out (of sth); To alight on/upon sb/ sth

  1. To age / eɪdʒ/ To age out (of sth): To become older than the age limit stated in a law or in the rules of a system. Quá tuổi so với độ tuổi...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 11:07 AM
  to age out (of sth); to alight on/upon sb/ sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,056
  05-21-2013, 11:07 AM Đến bài cuối
 10. xx6 To aim at sb/sth; to be aimed at sth/doing sth

  To aim / eɪm/ 1. To aim at sb/sth; to aim sth at sb/sth: To point or direct a weapon, a shot, a kick, etc. at sb/sth. Chỉ/ chĩa vũ khí,viên đạn,...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 11:04 AM
  to aim at sb/sth; to be aimed at sth/doing sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 5,686
  05-21-2013, 11:04 AM Đến bài cuối
 11. xx1 To abstain from sth / from doing sth

  To abstain /əbˈsteɪn / To abstain from sth / from doing sth: To decide not to do or have sth, especially sth that you like or enjoy, because it...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-21-2013 09:30 AM
  dien dan ngoai ngu, to abstain from sth / from doing sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,050
  05-21-2013, 09:30 AM Đến bài cuối
 12. xx1 To admit of sth; to admit to sth/doing sth

  To admit /ədˈmɪt/ To admit to sth; to admit to doing sth: 1. To say that you have done sth wrong or illegal: Thừa nhận bạn đã làm gì sai trái...

  Bắt đầu bởi vip.song.pro.25., 05-21-2013 09:26 AM
  dien dan ngoai ngu, to admit of sth; to admit to sth/doing sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,153
  05-21-2013, 09:26 AM Đến bài cuối
 13. xx1 To abide by sth; To abound in/with sth

  1. To abide / əˈbaɪd /: To abide by sth (formal): To accept the rule, a law, an agreement, a decision,.. and obey it. (Chấp nhận và tuân theo...

  Bắt đầu bởi vip.grammar.02, 05-20-2013 04:54 PM
  dien dan ngoai ngu, to abide by sth, to abound in/with sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,118
  05-20-2013, 04:54 PM Đến bài cuối
 14. xx1 to adhere to sth

  Adhere (v) /ədˈhɪə(r)/: dính chặt vào, tham gia, trung thành.. Adhere to sth: to act in the way that a particular law, rule or set of...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 04-18-2013 04:12 PM
  to adhere to sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,458
  04-18-2013, 04:12 PM Đến bài cuối
 15. xx1 Add to sth / add up / add together

  1. Add to sth: to increase the size, amount, number, etc. of sth. (Để tăng kích cỡ, khối lượng, số lượng của thứ gì đó) Taking the children with...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 04-18-2013 03:43 PM
  add to sth / add up / add together
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,183
  04-18-2013, 03:43 PM Đến bài cuối
 16. xx1 to add up to sth; amount to sth; be sth; number sth; total sth

  to add up to sth; amount to sth; be sth; number sth; total sth These words all mean to reach a particular number or amount when all numbers/amounts...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 04-18-2013 11:19 AM
  to add up to sth; amount to sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 2,847
  04-18-2013, 11:19 AM Đến bài cuối
 17. xx1 to act on; to act sth out; to act up

  to act / ækt / (v): hành động, việc làm, đóng vai. 1. to act on be'half of sb = to act on sb's be'half: đại diện cho ai. 2. to act sth out: to...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 04-18-2013 10:33 AM
  to act on; to act sth out; to act up
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,087
  04-18-2013, 10:33 AM Đến bài cuối
 18. xx1 to act as/on sth; to act for sb

  to act /ækt/ 1. to ack as sth: to make a particular role or function: (để làm một vai trò, hay chức năng riêng biệt) Will you act as...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 04-16-2013 04:21 PM
  to act as/on sth; to act for sb
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,311
  04-16-2013, 04:21 PM Đến bài cuối
 19. xx1 to acquaint sb/yourself with sth

  To acquaint /əˈkweɪnt/ To acquaint somebody/yourself with something to make somebody/yourself familiar with or aware of something. (Khiến một...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 04-16-2013 03:42 PM
  to acquaint sb/yourself with sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,410
  04-16-2013, 03:42 PM Đến bài cuối
 20. xx1 to ache for sb/sth

  to ache /eɪk/ to ache for sb/sth: to have a strong desire for sb/sth or to do sth (Khát khao người nào hoặc làm việc gì). E.g. I was aching...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 04-16-2013 03:20 PM
  to ache for sb/sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 890
  04-16-2013, 03:20 PM Đến bài cuối
 21. xx1 to ace sb out

  To ace somebody out: to defeat sb in order to abtain an important position or rank. (Hạ bệ ai đó để được vào một vị trí quan trọng). E.g: The...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 04-16-2013 03:10 PM
  to ace sb out, to ace somebody out
  • Trả lời: 0
  • Xem: 895
  04-16-2013, 03:10 PM Đến bài cuối
 22. xx1 Address yourself to sth

  Address /əˈdres/ Address yourself to sth: Meaning: to think about a problem or situation and decide how you are going to deal with it. ( Nghĩ...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 04-12-2013 03:15 PM
  address yourself to sth
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,363
  04-12-2013, 03:15 PM Đến bài cuối
 23. xx1 Nghĩa của "believe in"

  1. believe in somebody/ something -> to feel sure that somebody/sthing exists: tin vào điều gì đó là có tồn tại Do you believe in ghosts? (Bạn...

  Bắt đầu bởi vip.trang.pro.1, 04-02-2013 02:47 PM
  nghia cua believe in, nghĩa của "believe in"
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,470
  04-02-2013, 02:47 PM Đến bài cuối
 24. xx1 Thành ngữ "There is no accounting for taste"

  Thành ngữ "There is no accounting for taste" -> Used to say that it is impossible to know why somebody likes somebody/something that you don't...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 03-26-2013 10:39 AM
  thành ngữ "there is no accounting for taste"
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,126
  03-26-2013, 10:39 AM Đến bài cuối
 25. xx6 nghĩa của "account for"

  1. Account for something -> To be the explanation or cause of something : Để giải thích hoặc nói về nguyên nhân điều gì. Ex: The poor weather...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 03-26-2013 10:00 AM
  nghia tu acount for, nghĩa của "account for"
  • Trả lời: 0
  • Xem: 16,300
  03-26-2013, 10:00 AM Đến bài cuối
 26. xx1 Thành ngữ " A bad lot "

  A bad lot : Kẻ bất lương, kẻ bất hảo... Ex: I am so glad that Jerry has stopped going about with Mike Parsons. I heard that he had been in prison...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 01-15-2013 03:03 PM
  thành ngữ " a bad lot "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 887
  01-15-2013, 03:03 PM Đến bài cuối
 27. xx1 Thành ngữ " Bad Language "

  Bad Language /ˈlæŋɡwɪdʒ/: Meaning: words that people may consider offensive = Chửi thề, nói tục tĩu. Ex: No bad language in the classroom! If...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 01-15-2013 02:12 PM
  thành ngữ " bad language "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 888
  01-15-2013, 02:12 PM Đến bài cuối
 28. xx1 Thành ngữ " Bad blood "

  Bad blood /blʌd/ (between A and B) Meaning: feelings of hatred or strong dislike => Cảm giác hận thù, căm ghét Ex: There's been bad blood...

  Bắt đầu bởi Adminpro, 01-15-2013 01:52 PM
  diễn đàn ngoại ngữ, thành ngữ " bad blood "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 1,101
  01-15-2013, 01:52 PM Đến bài cuối
 29. xx1 Cách dùng " Look at "

  look at sb/sth 1. Khám xét thứ gì ( cự ly gần ). Your ankle's swollen—I think the doctor ought to look at it. I haven't had time to look at...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-03-2012 10:30 PM
  cach dung look at, cách dùng " look at "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 3,041
  12-03-2012, 10:30 PM Đến bài cuối
 30. xx1 Cách dùng " Look after "

  look after yourself/somebody/something Note: Chủ yếu dùng trong Anh - Anh (BrE) 1. to be responsible for or to take care of somebody/something...

  Bắt đầu bởi vip.pro.01, 12-03-2012 09:51 PM
  cach dung look after, cách dùng " look after "
  • Trả lời: 0
  • Xem: 4,709
  12-03-2012, 09:51 PM Đến bài cuối

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối

Hiển thị Chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Cho phép bạn chọn dữ liệu mà danh sách chủ đề sẽ được sắp xếp.

Hiện chủ đề theo...

Chú ý: khi sắp xếp bởi ngày, 'thứ tự giảm dần' sẽ hiển thị kết quả mới nhất trên cùng.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng