Voyage (n): /ˈvɔɪɪdʒ/ or tour (n): /tʊə(r)/

Voyage chỉ một chuyến đi xa, một cuộc hành trình dài ngày bằng tàu thủy hoặc
...