Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn - 고있다

Thì hiện tại tiếp diễn dùng 고있다 sau động từ và được dùng khi nhấn mạnh một cách
...