Cách dùng thành ngữ Лицом к лицу

1. Mặt đối mặt, chạm trán trong tình huống bất ngờ : Встречаться, сталкиваться с
...