́́* 将错就错 jiàng cuò jiù cuò

=> Đã sai càng sai, làm theo cái sai.

+ Ý nghĩa: 事情既然错了, 就顺着错的做下去。

=> Sự việc
...