* Thành ngữ: “ 待理不理 ” : dài lǐ bu lǐ => thờ ơ, lạnh nhạt.

+ Ý nghĩa: 形容对人态度冷淡, 不愿答理, 不耐烦地应对。

=> Biểu thị thái độ
...