Sách đàm thoại Khmer - Việt của tác giả Ngô Chân Lý, dành cho những người Khmer nói tiếng Việt....