Nhóm 1 : Hình thức số nhiều của nhóm 1 là giống với số ít hoặc chỉ thêm đuôi ("). Chúng không có đuôi số nhiều....