Pair (n): /per/ or couple (n): / ˈkʌpl /

Là những danh từ với nghĩa: một đôi, một cặp.

1. Ta thường dùng cụm từ " a pair
...