Pace (n): /peɪs/ , footstep (n): /ˈfʊtstep/ or footprint (n): / ˈfʊtprɪnt/

Cả ba từ đều đề cập đến bước chân, dấu chân,
...