Ought / ˈɔːt tə or only (adj): /ˈəʊnli/

1. Ought hàm nghĩa: phải, nên, cần phải, nói lên nhiệm vụ của chủ ngữ. Ought không hàm ý một
...