Only + To-Infinitives - Dùng Only với nguyên mẫu có "To"


A.Nguyên mẫu đi sau "Only" để diễn đạt một...