Split Infinitives /splɪt ɪnˈfɪnətɪv/:

Split tức là chia nhỏ. Split infinitive tức là chia nhỏ động từ nguyên mẫu bằng cách chèn thêm
...