Life (n): /laɪf/ or light (n): /laɪt /

1. Life có nghĩa: cuộc sống, đời sống, sự sống.

Khi là danh từ đếm được thì
...