Create your own chart by rewriting the given sentences as negatives and questions.

( Viết lại câu thành thể phủ định và nghi
...