Often (adv): / ˈɒftən/, how often & several times

1. Often có nghĩa: thường, luôn, hay, nhiều lần.

Nếu trong
...