* Tục ngữ: “ 谁种狂风, 谁收暴雨 ” ( shuí zhòng kuàng fēng, shúi shōu bào yǔ )

=> Gieo gió gặp bão, gieo nhân nào gặt quả nấy.

+ Ý
...