Choose the correct completion for each sentence.

( Chọn đáp án đúng cho mỗi câu )


1. Where do _____ live ?

A. she
...