V-ing được sử dụng theo 2 hình thức là danh động từ và phân từ (ở thì hiện tại hoặc thì quá khứ hoặc thì tương lai).

1. Danh động từ
...