Caretaker (n): /ˈkeəteɪkə(r)/ or janitor (n): /ˈdʒænɪtə(r)/

Cả hai từ đều có nghĩa: người được thuê mướn để bảo quản, chăm sóc một tòa
...