* Cách sử dụng “ 答应 ” => Trả lời, đáp ứng, đồng ý

+ Ý nghĩa:

1. 应答别人的呼叫。

=> Trả lời, đáp lời gọi
...