* Cách sử dụng “ 影响 ” => Ảnh hưởng

+ Ý nghĩa:

1.( 名 ) 对人或事物所起的作用。


=> ( Danh từ ) có tác dụng có được
...