* Cách sử dụng “ 准备 ” => Chuẩn bị, sẵn sàng

+ Ý nghĩa:

1. 事先安排或计划。

=> Sắp xếp trước hoặc đặt
...