Cách sử dụng “毕竟 ”


“毕竟 ” là phó từ biểu thị ý nghĩa " nói cho cùng "

Ví dụ:

- 他毕竟还是个孩子,不像大人那么有
...