1. Should: Chúng ta dùng Should để nói về một điều gì đó rất có thể sẽ xảy ra.(Should = Ought to).

E.g. She's been studying very hard, so
...