"Must" và "Have to" đều có nghĩa là "phải" : để chỉ sự cần thiết phải làm một việc gì đó.
E.g. Oh,dear. It's later than I
...