It's time for someone to do something: Đã đến lúc ai đó phải làm gì.
E.g.1. It's time to go home.
=> Đã đến lúc phải về nhà.
...